chleb
Regulamin SKC
REGULAMIN
SZKOLNEGO KOŁA CARITAS
Archidiecezji Krakowskiej

W celu zaspokojenia duchowych i społecznych potrzeb młodego pokolenia katolików oraz podejmowanie przez nich dzieł miłosierdzia, Caritas Archidiecezji Krakowskiej, zwana dalej „Caritas”, na wniosek Dyrektora Szkoły zwanej dalej „Szkołą”, powołuje Szkolne Koło Caritas, zwane dalej „Kołem”.

Szkolne Koło Caritas kieruje się niniejszym regulaminem.

POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1
1. Podstawą prawną powołania Koła są:
a) § 7 pkt 5 Statutu Caritas Archidiecezji Krakowskiej,
b) Art.1 pkt 12 ;  art. 68  ust.1 pkt 9 ;  art.98 ust.1 pkt 21 ( Ustawa  z 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe, ogłoszono 19 czerwca 2019 r. ( Dz.U. z 2019r poz.1148, 1078, 1287, 1680 i 1681).
2. Koło jest katolicką organizacją dziecięcą (młodzieżową), powoływaną przez Dyrektora Caritas na wniosek Dyrektora Szkoły. Koło działa na terenie Szkoły pod nadzorem Dyrektora Szkoły i włącza się na zasadzie wolontariatu w działalność charytatywno - opiekuńczą oraz działalność wychowawczą prowadzoną przez Caritas.
3. Koło zrzesza uczniów Szkoły, w której zostało powołane, nie wykluczając dzieci (młodzieży), która równocześnie należy do innych organizacji, stowarzyszeń czy też ruchów, o ile ich cele i działalność nie są rażąco sprzeczne z działalnością Koła.
4. Terenem działania Koła jest teren Szkoły.
5. W podejmowanych działaniach Koło stosuje się do uregulowań zawartych w Statucie Szkoły.
6. Koło używa prawnie zastrzeżonej nazwy i znaku „Caritas”, dlatego jego działalność musi być ściśle związana i realizowana pod nadzorem Caritas.

§ 2
W sprawach wychowawczych i organizacyjnych opiekę nad Kołem sprawuje Opiekun Koła, którym jest Nauczyciel Szkoły, zatwierdzony przez Dyrektora Szkoły w porozumieniu z Dyrektorem Caritas.
 1. Opiekę duchową nad Kołem sprawuje Asystent Koła wyznaczony przez Biskupa diecezjalnego, którego obowiązkiem jest praca formacyjna na rzecz członków Koła, poprzez środki rozwijające życie wiary: Słowo Boże, nauka Kościoła, życie sakramentalne, kult Eucharystii, nabożeństwa, dni skupienia, rekolekcje, pielgrzymki, konferencje, dialog ewangeliczny i inne. Asystent Koła sprawuje pieczę nad zgodnością działalności Koła z nauczaniem Kościoła Katolickiego i przyjętym regulaminem Koła.

CELE I ZADANIA KOŁA ORAZ SPOSOBY ICH REALIZACJI

§ 3
Najistotniejszym celem działalności Koła jest praktyczna realizacja przykazania miłości bliźniego, bez względu na jego przekonania, wyznanie, narodowość czy rasę.

§ 4
Zadania Koła obejmują w szczególności:
1) pogłębianie znajomości nauki Jezusa Chrystusa przede wszystkim o miłosierdziu Bożym oraz jej szerzenie,
2) uwrażliwianie społeczności szkolnej na różne obszary ludzkiej biedy,
3) krzewienie ducha czynnej miłości bliźniego,
4) stwarzanie atmosfery mobilizującej do wymagania od siebie i pracy nad sobą, do kształtowania osobowości katolika i Polaka w dążeniu do wszechstronnego rozwoju młodego człowieka i odpowiedzialności za Kościół i Ojczyznę,
5) rozwijanie praktyk religijnych w życiu osobistym i wspólnotowym, zwłaszcza pełnego uczestniczenia we Mszy św.,
6) troska o zdobywanie wiedzy religijnej i ogólnej oraz podnoszenie kwalifikacji do niesienia pomocy innym,
7) rozeznawanie konkretnych potrzeb w najbliższym środowisku, szkole, domu, sąsiedztwie oraz organizowanie pomocy,
8) stałą współpracę i włączanie się w akcje prowadzone przez Caritas i inne organizacje istniejące w parafii, na której terenie działa Koło,
9) pomoc w organizowaniu wypoczynku dla dzieci,
10) pomoc dla poszkodowanych w kataklizmach i sytuacjach losowych,
11) współdziałanie, przy zachowaniu własnego katolickiego charakteru, z innymi organizacjami młodzieżowymi, władzami publicznymi i organizacjami pozarządowymi.

§ 5
Zadania, o których mowa w § 4 Koło realizuje w porozumieniu z Dyrektorem Szkoły wykorzystując odpowiednie środki i sposoby działania, a w szczególności poprzez:
1) organizowanie spotkań, zjazdów, sympozjów, konferencji, prelekcji, dyskusji, kursów i szkoleń,
2) organizowanie imprez kulturalnych, religijnych, charytatywnych, poetycko - muzycznych, akademii, wieczornic, spektakli teatralnych, koncertów, konkursów, przeglądów filmowych, spotkań z zaproszonymi gośćmi i innych,
3) organizowanie imprez rekreacyjno - sportowych, festynów, konkursów fantowych, aukcji wystaw, wydawanie gazetek i czasopism szkolnych, prowadzenie kroniki szkolnej,
4) udział w kwestach i zbiórkach organizowanych przez Caritas, za zgodą Dyrektora Caritas i pod nadzorem opiekunów Koła,
5) prowadzenie biblioteczki literatury religijnej i materiałów instruktażowych Caritas, archiwum multimedialnego itp.,
6) oddziaływanie przez symbole organizacyjne.

PRAWA I OBOWIĄZKI CZŁONKÓW KOŁA
SYMPATYCY KOŁA

§ 6
Członkiem Koła może być każdy uczeń, który włączył się w pracę Koła, jako kandydat i wyraża chęć pełnego w nim uczestnictwa, poprzez wypełnianie obowiązków wynikających z niniejszego regulaminu.

§ 7
Każdy członek Koła ma prawo:
1) korzystania z czynnego i biernego prawa wyborczego,
2) uczestniczenia w życiu i działalności Koła oraz wpływania na jego kształt,
3) posiadania legitymacji członkowskiej Koła.

§ 8
Członkowie mają obowiązek:
1) życia i pracy w Kole zgodnie z zasadami wiary i moralności Kościoła Katolickiego,
2) dążenia do urzeczywistnienia w sobie pełni miłosierdzia chrześcijańskiego, które powinno być realizowane na trzech płaszczyznach: modlitwy, słowa i czynu,
3) dbania o dobre imię Ojczyzny, Kościoła, Szkoły i Koła,
4) wypełniania celów i zadań regulaminu, a także decyzji władz Koła,
5) troszczenia się o rozwój Koła,
6) uczestniczenia w zebraniach Koła,
7) posiadania indentyfikatora podczas prowadzenia akcji przez Koło.

§ 9
 1. Kandydaci na członków Koła mają te same obowiązki co członkowie oraz prawo uczestniczenia w działalności Koła.
 2. Przyjęcia w poczet kandydatów dokonuje Zarząd Koła na wniosek ubiegającego się o członkostwo.

§ 10
 1. Uznania za członka Koła dokonuje Zarząd Koła na wniosek ubiegającego się, za zgodą rodziców (dla kandydata poniżej 18-tego roku życia), po rocznym okresie kandydackim.
 2. Okres kandydacki może ulec skróceniu decyzją Zarządu Koła.
 3. Członkiem Koła nie może zostać osoba podlegająca karze kościelnej zgodnie z przepisami Kodeksu Prawa Kanonicznego.

§ 11
Uroczyste przyjęcie w poczet członków Koła i wręczenie legitymacji odbywa się w dniu Święta Patronalnego Caritas Archidiecezji Krakowskiej - wspomnienie św. Brata Alberta (17 czerwca) lub w inny dzień ustalony z Dyrektorem Caritas.

§ 12
 1. W działalność Koła mogą włączać się, w razie takiej potrzeby, uczniowie niezrzeszeni, o innym światopoglądzie lub z innej szkoły, na zasadzie sympatyka Koła.
 2. Członkowie Koła mogą brać udział na zasadzie wolontariatu w pracach różnego rodzaju placówek charytatywnych, opiekuńczych i wychowawczych oraz na rzecz osób potrzebujących pozostających w domach.

§ 13
Członkostwo w Kole ustaje poprzez:
1) ukończenie lub zmianę Szkoły,
2) dobrowolne wystąpienie z Koła,
3) skreślenie przez Zarząd Koła, oparte na opinii Sądu Koleżeńskiego.

§ 14
 1. Koło może skupiać w swoich szeregach członków seniorów i członków honorowych.
 2. Członkiem seniorem jest każdy absolwent Szkoły, który był członkiem Koła i nadal pragnie kontynuować działalność w Kole, podejmując wszystkie obowiązki. Członek senior posiada wszystkie prawa członka oprócz prawa wyborczego.
 3. Członkiem honorowym może być osoba fizyczna lub prawna, która decyzją Zarządu Koła otrzymała taki tytuł za znaczące zasługi dla Koła.
Pliki do pobrania
» regulamin_skc_wzor_2019.doc [0.09 MB]
Informacje
Array
(
  [0] => Array
    (
      [0] => I. Postanowienia ogólne
      [pl_title] => I. Postanowienia ogólne
      [1] => 65
      [id_page] => 65
      [2] => 
      [link] => 
      [show_link] => https://www.krakowcaritas.pl/strona.php/65
      [show_link_title] => https://www.krakowcaritas.pl/strona.php/65_i_postanowienia_ogolne.html
    )

  [1] => Array
    (
      [0] => II. Cele i zadania SKC
      [pl_title] => II. Cele i zadania SKC
      [1] => 66
      [id_page] => 66
      [2] => 
      [link] => 
      [show_link] => https://www.krakowcaritas.pl/strona.php/66
      [show_link_title] => https://www.krakowcaritas.pl/strona.php/66_ii_cele_i_zadania_skc.html
    )

  [2] => Array
    (
      [0] => III. Prawa i obowišzki członków
      [pl_title] => III. Prawa i obowišzki członków
      [1] => 67
      [id_page] => 67
      [2] => 
      [link] => 
      [show_link] => https://www.krakowcaritas.pl/strona.php/67
      [show_link_title] => https://www.krakowcaritas.pl/strona.php/67_iii_prawa_i_obowizki_czlonkow.html
    )

  [3] => Array
    (
      [0] => IV. Władze SKC
      [pl_title] => IV. Władze SKC
      [1] => 68
      [id_page] => 68
      [2] => 
      [link] => 
      [show_link] => https://www.krakowcaritas.pl/strona.php/68
      [show_link_title] => https://www.krakowcaritas.pl/strona.php/68_iv_wladze_skc.html
    )

  [4] => Array
    (
      [0] => V. Majštek koła SKC
      [pl_title] => V. Majštek koła SKC
      [1] => 69
      [id_page] => 69
      [2] => 
      [link] => 
      [show_link] => https://www.krakowcaritas.pl/strona.php/69
      [show_link_title] => https://www.krakowcaritas.pl/strona.php/69_v_majtek_kola_skc.html
    )

  [5] => Array
    (
      [0] => VI. Nazwa, patron, œwięta ...
      [pl_title] => VI. Nazwa, patron, œwięta ...
      [1] => 70
      [id_page] => 70
      [2] => 
      [link] => 
      [show_link] => https://www.krakowcaritas.pl/strona.php/70
      [show_link_title] => https://www.krakowcaritas.pl/strona.php/70_vi_nazwa_patron_wieta.html
    )

  [6] => Array
    (
      [0] => VII. Przepisy końcowe
      [pl_title] => VII. Przepisy końcowe
      [1] => 71
      [id_page] => 71
      [2] => 
      [link] => 
      [show_link] => https://www.krakowcaritas.pl/strona.php/71
      [show_link_title] => https://www.krakowcaritas.pl/strona.php/71_vii_przepisy_koncowe.html
    )

)
1
skrzydla pomoc dzieci
kwiaty pomoc ślub Caritas
1 procent, pit, 1 %, OPP
spiżarnia Caritas pomoc niemarnowanie żywności
pomoc żywność
na górę