Zadania Parafialnego Zespołu Caritas


1. Animowanie wspólnoty parafialnej i ludzi dobrej woli z jej terenu do czynnej miłości.
2. Pełne i stałe rozpoznawanie potrzeb i możliwości świadczenia pomocy.
3. Organizowanie pomocy w obrębie parafii i poza jej granicami.
4. Organizowanie nabożeństw pobudzających do praktykowania czynnej miłości.
5. Czynne włączanie się w katechezę o tematyce charytatywnej (np. w okresie Adwentu, Wielkiego Postu, Tygodnia Miłosierdzia).
6. Charytatywna inspiracja wspólnot działających na terenie parafii i podejmowanie z nimi wspólnych zadań charytatywnych.
7.   Przygotowywanie i szerzenie informacji o pracy charytatywnej w parafii, także we współpracy z lokalnymi środkami społecznej komunikacji. 
8. Wyszukiwanie grup i osób potrzebujących na terenie parafii i rozeznawanie możliwości przyjścia im z pomocą. Wskazane jest podejmowanie współpracy w tym zakresie przede wszystkim z duszpasterzami, grupami parafialnymi, lokalną administracją i organizacjami pozarządowymi.
9. Pozyskiwanie na swoim terenie środków finansowych i rzeczowych na realizację pomocy, np.: kolekty, aukcje, bale dobroczynne, loterie i inne.
10. Organizowanie pomocy doraźnej i długofalowej, aż do usamodzielnienia się osoby potrzebującej.
11. Tworzenie i prowadzenie lokalnych placówek charytatywno-opiekuńczych i leczniczych. 
12. Pomoc świadczona tym, którzy znajdują się w trudnym położeniu materialnym, zdrowotnym lub duchowym. Są nimi w szczególności: 
* rodziny wielodzietne i niepełne, ze szczególnym uwzględnieniem dzieci i młodzieży; 
* seniorzy; 
* chorzy; 
* niepełnosprawni; 
* bezrobotni; 
* bezdomni; 
* migranci i uchodźcy; 
* osoby dotknięte patologiami społecznymi i ich rodziny; 
* ofiary klęsk żywiołowych; 
* osoby pozbawione wolności i ich rodziny. 
13. Opierając się na osobowości prawnej parafii w porozumieniu z Caritas Archidiecezji Krakowskiej można tworzyć i prowadzić placówki charytatywno-opiekuńcze i lecznicze, a w szczególności: 
* placówki żywieniowe; 
* świetlice socjoterapeutyczne dla dzieci i młodzieży; 
* kluby seniora; 
* ośrodki dziennego pobytu; 
* punkty wydawania odzieży i artykułów spożywczych; 
* ochronki i przedszkola; 
* placówki kolonijne;
* placówki w zakresie ochrony macierzyństwa;
* mieszkania zastępcze; 
* poradnie prawne; 
* inne placówki.
14. Włączanie się w projekty regionalne, krajowe i międzynarodowe Caritas Diecezji i Caritas Polska.
15. Podejmowanie ponadparafialnych inicjatyw pomocy samodzielnie oraz w łączności z PZC sąsiednich parafii i dekanatu.

Informacje
Array
(
  [0] => Array
    (
      [0] => Ankieta aktualizacyjna PZC
      [pl_title] => Ankieta aktualizacyjna PZC
      [1] => 228
      [id_page] => 228
      [2] => 
      [link] => 
      [show_link] => https://www.krakowcaritas.pl/strona.php/228
      [show_link_title] => https://www.krakowcaritas.pl/strona.php/228_ankieta_aktualizacyjna_pzc.html
    )

  [1] => Array
    (
      [0] => Proœba o powołanie PZC
      [pl_title] => Proœba o powołanie PZC
      [1] => 175
      [id_page] => 175
      [2] => 
      [link] => 
      [show_link] => https://www.krakowcaritas.pl/strona.php/175
      [show_link_title] => https://www.krakowcaritas.pl/strona.php/175_proba_o_powolanie_pzc.html
    )

  [2] => Array
    (
      [0] => Statut PZC
      [pl_title] => Statut PZC
      [1] => 154
      [id_page] => 154
      [2] => 
      [link] => 
      [show_link] => https://www.krakowcaritas.pl/strona.php/154
      [show_link_title] => https://www.krakowcaritas.pl/strona.php/154_statut_pzc.html
    )

  [3] => Array
    (
      [0] => Zadania Parafialnego Zespołu Caritas
      [pl_title] => Zadania Parafialnego Zespołu Caritas
      [1] => 234
      [id_page] => 234
      [2] => 
      [link] => 
      [show_link] => https://www.krakowcaritas.pl/strona.php/234
      [show_link_title] => https://www.krakowcaritas.pl/strona.php/234_zadania_parafialnego_zespolu_caritas.html
    )

)
1
skrzydla pomoc dzieci
kwiaty pomoc ślub Caritas
1 procent, pit, 1 %, OPP
spiżarnia Caritas pomoc niemarnowanie żywności
pomoc żywność
na górę