chleb
Informacje ogólne
INFORMACJE OGÓLNE

Zadania Szkolnego Koła Caritas  
1.    Na płaszczyźnie formacyjnej:
    zaspokajanie duchowych i społecznych potrzeb młodego pokolenia katolików,
    kształtowanie  postawy wolontariusza Caritas, która będzie owocowała dalszą pracą i zaangażowaniem w Parafialnych Zespołach Caritas,
    poznawanie nauki Kościoła i jego tradycji w dziedzinie posługi charytatywnej,
    pogłębianie własnego życia religijnego oraz harmonijne łączenie posługi charytatywnej z obowiązkami ucznia,
   animowanie wspólnoty szkolnej do czynnej miłości bliźniego poprzez szerzenie nauki Jezusa Chrystusa o miłosierdziu Bożym i uwrażliwianie środowiska szkolnego na różne przejawy ludzkiej biedy,
    podnoszenie kwalifikacji i kompetencji do niesienia pomocy innym.

2.   Na płaszczyźnie działania:
    współpraca ze strukturami Caritas Archidiecezji Krakowskiej j i parafialnym zespołem Caritas, na terenie którego działa Koło,
  rozpoznawanie i zaspakajanie duchowych i materialnych potrzeb uczniów na terenie szkoły oraz w środowisku pozaszkolnym (domu, sąsiedztwie, parafii),
  organizowanie i udzielanie konkretnej pomocy potrzebującym uczniom i osobom chorym, niepełnosprawnym i znajdującym się w trudnej sytuacji,
    nawiązywanie więzi duchowych i praktycznych form współdziałania z wyznawcami innych Kościołów i wspólnot wyznaniowych w duchu ekumenizmu,
    pomoc w organizowaniu wypoczynku dla dzieci i młodzieży z rodzin ubogich,
    współdziałanie, przy zachowaniu własnej tożsamości, z innymi organizacjami młodzieżowymi.

Sposób realizacji zadań
Szkolne Koło Caritas Archidiecezji Krakowskiej realizuje swoje zadania w porozumieniu z dyrektorem szkoły wykorzystując odpowiednie środki i sposoby działania:
-    włączanie się na zasadzie wolontariatu w pracę placówek charytatywnych, opiekuńczych i wychowawczych a przede wszystkim na rzecz potrzebujących uczniów własnej szkoły,
-    organizowanie spotkań i szkoleń, prelekcji i dyskusji, rganizowanie nabożeństw religijnych, imprez kulturalnych i rekreacyjno-sportowych,
-    udział w kwestach, zbiórkach, festynach i aukcjach,
-    prowadzenie biblioteki materiałów instruktażowych, wydawanie gazetki, prowadzenie kroniki.
Członkowie Szkolnego Koła Caritas
Członkiem Koła może być każdy uczeń szkoły podstawowej, gimnazjum lub szkoły średniej, żyjący wedle zasad wiary i moralności Kościoła katolickiego, który wyraża chęć udziału w działalności Kościoła, poprzez wypełnianie obowiązków wynikających z regulaminu Koła.
Przyjęcia w krąg członków Koła dokonuje Zarząd Koła na prośbę ucznia, za zgodą rodziców (dla kandydata poniżej 18-tego roku życia). (deklaracja przystąpienia do SKC)
Członkostwo w Kole potwierdza legitymacja członka Koła.
_________________________________________________________________


Zadania opiekuna Szkolnego Koła Caritas (SKC)

1. zadania organizacyjne:
-    formalności założycielskie,
-    zapoznanie uczniów z regulaminem i wdrażanie go w pracę charytatywną, 
-    przeprowadzenie wyboru Zarządu Koła i ustalenie stałych terminów spotkań,
-   planowanie wraz z Zarządem działalności Koła,
-    kontakt z dyrektorem szkoły,
-    przydział zadań i czuwanie nad ich realizacją,
-    kontakt z asystentem kościelnym,
-    troska o sprawny przepływ informacji,
-   współpraca z Caritas Archidiecezji Krakowskiej.
2. zadania wychowawcze:
Opiekun SKC podejmuje zadania wychowawcze wspólnie z asystentem kościelnym:
-    wychowywanie członków SKC w duchu miłości bliźniego,
-   integracja grupy poprzez regularne spotkania i udział w imprezach zewnętrznych,
-    uwrażliwianie na potrzeby drugiego człowieka, 
-    pogłębianie idei wolontariatu jako świadomej, dobrowolnej i darmowej działalności dobroczynnej na rzecz innych,
-    troska o harmonijny rozwój osobowości członka SKC,
-    inspirowanie do osiągania coraz lepszych wyników w nauce.

Zadania asystenta kościelnego Szkolnego Koła Caritas Archidiecezji Krakowskiej

Asystent Koła sprawuje opiekę duchową nad Kołem i czuwa nad zgodnością działalności Koła z nauczaniem Kościoła Katolickiego i przyjętym regulaminem Koła.

Opieka duchowa:
*    kształtowanie osobowości wolontariuszy w duchu Encykliki pp Benedykta XVI "Deus Caritas est",
*    krzewienie czynnej miłości bliźniego,
*    troska o rozwój kultu Miłosierdzia Bożego (koronka do Miłosierdzia Bożego),
*    regularne spotkania formacyjne połączone z modlitwą, Eucharystią i konferencją formacyjną,
*    formacja i integracja grupy poprzez dni skupienia i rekolekcje,
*    inspirowanie do podejmowania działań na rzecz środowiska lokalnego,
*    angażowanie członków SKC do udziału w liturgii parafialnej,
*    kontakt z opiekunem Koła.

Asystent kościelny koordynuje współpracę Koła z Caritas Archidiecezji Krakowskiej i Parafialnym Zespołem Caritas oraz bierze czynny udział w akcjach Koła i zebraniach Zarządu Koła.


Informacje
Array
(
  [0] => Array
    (
      [0] => Ankieta aktualizacyjna SKC 
      [pl_title] => Ankieta aktualizacyjna SKC 
      [1] => 188
      [id_page] => 188
      [2] => 
      [link] => 
      [show_link] => https://www.krakowcaritas.pl/strona.php/188
      [show_link_title] => https://www.krakowcaritas.pl/strona.php/188_ankieta_aktualizacyjna_skc.html
    )

  [1] => Array
    (
      [0] => Formy działania SKC
      [pl_title] => Formy działania SKC
      [1] => 73
      [id_page] => 73
      [2] => 
      [link] => 
      [show_link] => https://www.krakowcaritas.pl/strona.php/73
      [show_link_title] => https://www.krakowcaritas.pl/strona.php/73_formy_dzialania_skc.html
    )

  [2] => Array
    (
      [0] => Historia SKC
      [pl_title] => Historia SKC
      [1] => 72
      [id_page] => 72
      [2] => 
      [link] => 
      [show_link] => https://www.krakowcaritas.pl/strona.php/72
      [show_link_title] => https://www.krakowcaritas.pl/strona.php/72_historia_skc.html
    )

  [3] => Array
    (
      [0] => Ideał działania SKC
      [pl_title] => Ideał działania SKC
      [1] => 75
      [id_page] => 75
      [2] => 
      [link] => 
      [show_link] => https://www.krakowcaritas.pl/strona.php/75
      [show_link_title] => https://www.krakowcaritas.pl/strona.php/75_ideal_dzialania_skc.html
    )

  [4] => Array
    (
      [0] => Informacje ogólne
      [pl_title] => Informacje ogólne
      [1] => 229
      [id_page] => 229
      [2] => 
      [link] => 
      [show_link] => https://www.krakowcaritas.pl/strona.php/229
      [show_link_title] => https://www.krakowcaritas.pl/strona.php/229_informacje_ogolne.html
    )

  [5] => Array
    (
      [0] => Lista szkolnych kół
      [pl_title] => Lista szkolnych kół
      [1] => 77
      [id_page] => 77
      [2] => http://www.krakowcaritas.pl/kolaskc.php
      [link] => http://www.krakowcaritas.pl/kolaskc.php
      [show_link] => https://www.krakowcaritas.pl/strona.php/77
      [show_link_title] => https://www.krakowcaritas.pl/strona.php/77_lista_szkolnych_kol.html
    )

  [6] => Array
    (
      [0] => Materiały formacyjne
      [pl_title] => Materiały formacyjne
      [1] => 156
      [id_page] => 156
      [2] => 
      [link] => 
      [show_link] => https://www.krakowcaritas.pl/strona.php/156
      [show_link_title] => https://www.krakowcaritas.pl/strona.php/156_materialy_formacyjne.html
    )

  [7] => Array
    (
      [0] => Proœba o założenie SKC
      [pl_title] => Proœba o założenie SKC
      [1] => 74
      [id_page] => 74
      [2] => 
      [link] => 
      [show_link] => https://www.krakowcaritas.pl/strona.php/74
      [show_link_title] => https://www.krakowcaritas.pl/strona.php/74_proba_o_zalozenie_skc.html
    )

  [8] => Array
    (
      [0] => Regulamin SKC
      [pl_title] => Regulamin SKC
      [1] => 278
      [id_page] => 278
      [2] => 
      [link] => 
      [show_link] => https://www.krakowcaritas.pl/strona.php/278
      [show_link_title] => https://www.krakowcaritas.pl/strona.php/278_regulamin_skc.html
    )

  [9] => Array
    (
      [0] => Zadania Opiekuna i Asystenta SKC
      [pl_title] => Zadania Opiekuna i Asystenta SKC
      [1] => 232
      [id_page] => 232
      [2] => 
      [link] => 
      [show_link] => https://www.krakowcaritas.pl/strona.php/232
      [show_link_title] => https://www.krakowcaritas.pl/strona.php/232_zadania_opiekuna_i_asystenta_skc.html
    )

)
1
skrzydla pomoc dzieci
kwiaty pomoc ślub Caritas
1 procent, pit, 1 %, OPP
pomoc żywność
na górę