chleb
Bogaci Miłosierdziem
Co roku poprzez wręczany   Medal „Bogaci Miłosierdziem” Caritas pragnie szczególnie wyróżnić osobę lub instytucję pomagającą potrzebującym i wspierającą dzieła Caritas.

Medal zaprojektował w 1998 r. dla krakowskiej Caritas prof. Czesław Dźwigaj. Ma on kształt pieczęci. Na jego awersie, obok znaku Caritas i nazwy medalu, zostaje wygrawerowane nazwisko osoby, której został dedykowany. Na rewersie widnieje zarys katedry wawelskiej. Małe znaki Caritas u jej stóp symbolizują rzesze ludzi zaangażowanych w pomoc potrzebującym. 

 

Dotychczas medale otrzymali:

- W maju 1998 r. Ksiądz kardynał Franciszek Macharski, metropolita krakowski, za osobiste zaangażowanie w dzieła miłosierdzia w czasie pełnienia biskupiej posługi w Kościele Krakowskim, a szczególnie za kontynuację działań podjętych przez swoich poprzedników, Kardynała Adama Stefana Sapiehę oraz Kardynała Karola Wojtyłę, na rzecz najbardziej potrzebujących.

 

- W grudniu 1998 r. Ojciec Święty Jan Paweł II, jako wyraz wdzięczności za dzieła miłosierdzia świadczone w czasie pełnienia biskupiej posługi w Kościele Krakowskim oraz w ciągu dwudziestu lat służby na Stolicy Piotrowej, szczególnie za ratowanie życia nienarodzonych, domy samotnej matki, a także wytrwałe głoszenie cywilizacji życia i miłości.

 

- W 1999 r. p. Maria Gądek, za przekazanie dorobku swego życia, w tym domu, z przeznaczeniem na zorganizowanie Rodzinnego Domu Dziecka w Krakowie Płaszowie.

 

- W 2000 r. p. Władysław Godyń, za  długoletnią działalność charytatywną, a zwłaszcza budowę przytulisk i domów dla bezdomnych.

 

- W 2001 r. siostry: Józefina - Zofia Gutkowska i Cherubina - Zofia Bokota ze Zgromadzenia Sióstr Najświętszej Rodziny z Nazaretu, za wieloletnią i pełną poświęcenia pracę na rzecz matek i dzieci potrzebujących pomocy w Domu Samotnej Matki w Krakowie oraz w Domu Matki i Dziecka w Kosocicach.

 

- W 2002 r. prof. Bolesław Piękoś, za troskę o los dzieci pozbawionych rodzicielskiej opieki, wyrażoną poprzez ofiarowanie domu, w którym został zorganizowany Rodzinny Dom Dziecka.

 

- W 2003 r. Organizacja Katholikenausschuss in der Stadt Köln ze szczególnym uwzględnieniem p. Rudiego Conin’a, nieżyjącego byłego Przewodniczącego Rady, za wieloletnią pomoc humanitarną niesioną Polakom, a także za wsparcie w czasie ostatnich powodzi w Małopolsce (1997 i 2001 r.). oraz P. Ernst Brück za wieloletnią aktywną pomoc i osobiste zaangażowanie w niesieniu pomocy humanitarnej dla Polski oraz za wsparcie podczas powodzi w Małopolsce (1997 i 2001 r.).

 

- W 2004 r. Zgromadzenie Braci Albertynów, za ponad stuletnią, wierną myśli Założyciela - św. Brata Alberta, pełną poświęcenia i wszechstronną działalność charytatywną na rzecz osób bezdomnych, najuboższych, chorych i uzależnionych, wyrażającą się poprzez prowadzenie przytulisk, noclegowni, kuchni i łaźni, a także pomoc w wychodzeniu z bezdomności i uzależnień oraz Zgromadzenie Sióstr Albertynek Posługujących Ubogim, za trwającą od 1891 r. pełną poświęcenia pracę w duchu św. Brata Alberta i bł. Bernardyny Jabłońskiej na rzecz osób najbardziej potrzebujących, realizowaną poprzez udzielanie schronienia, pomocy i opieki kobietom bezdomnym, znajdującym się w skrajnie trudnej sytuacji życiowej, uzależnionym od alkoholu, ludziom starszym, chorym i bezradnym, niepełnosprawnym intelektualnie i samotnym matkom.

 

- W 2005 r. Hospicjum św. Łazarza w Krakowie i wszyscy jego twórcy, za dostrzeżenie problemu osób cierpiących i ich rodzin, umożliwienie godnego przeżywania ostatniego etapu choroby nowotworowej w pierwszym w Polsce hospicjum oraz za realizowanie i propagowanie idei opieki hospicyjnej.

 

- W 2006 r. Metropolita Krakowski ks. kard. Stanisław Dziwisz, za wieloletnią pomoc materialną i duchową dla potrzebujących z całej Polski, świadczoną w czasie pracy u boku Ojca Świętego Jana Pawła II, a szczególnie za wspieranie budowy i funkcjonowania Zakładu Opiekuńczo – Leczniczego im. Świętej Siostry Faustyny Kowalskiej w Rabie Wyżnej.

 

- w 2007 r. Podhalańskie Stowarzyszenie Przyjaciół Chorych Hospicjum Jezusa Miłosiernego za działanie zainspirowane orędziem Ojca Świętego Jana Pawła II z Łagiewnik, a szczególnie za objęcie pomocą osób cierpiących na choroby nowotworowe i ich rodzin z terenu Podhala oraz parafia pw. Miłosierdzia Bożego na Wzgórzach Krzesławickich w Krakowie za wieloletnią pracę charytatywną, obejmującą wszystkie grupy potrzebujących, a szczególnie za pomoc chorym, niepełnosprawnym, bezdomnym i dzieciom.

 

- w 2008 r. firma Bahlsen Sp. z o. o. ze Skawiny za osładzanie życia dzieciom z najuboższych rodzin poprzez regularne, trwające od wielu lat darowizny ciastek dla podopiecznych Caritas i innych organizacji charytatywnych.

 

-W 2009 r. przesunięto koncert i nadanie medalu na styczeń 2010 r. z okazji dwudziestolecia reaktywacji Caritas. Medale otrzymali: ks. prałat Jan Kabziński za wieloletnią pracę na rzecz potrzebujących, zarówno na misjach w Tanzanii jak i w archidiecezji krakowskiej, a zwłaszcza za pełną energii i poświęcenia posługę w Caritas Archidiecezji Krakowskiej, która doprowadziła do powstania wielu dzieł zainspirowanych wołaniem Sługi Bożego Jana Pawła II o miłosierdzie czynów oraz ks. prałat Marian Rapacz za bycie świadkiem miłosierdzia Bożego, zarówno w czasie budowy Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Krakowie - Łagiewnikach, jak i w codziennej pracy w parafii Matki Bożej Fatimskiej w Krakowie, a zwłaszcza za otoczenie opieką osób chorych, starszych i niepełnosprawnych i pomoc w utworzeniu dla nich na terenie parafii 3 placówek Caritas.

 

W 2010 r. medale otrzymały panie Teresa Sionko i Dorota Bobowska–Szostak za wieloletnie zaangażowanie w wolontariat na rzecz dzieci i młodzieży, zarówno w swoim środowisku, jak i w Caritas, a zwłaszcza za pełną poświęcenia pracę podczas wakacji i zimowisk organizowanych przez Caritas.

 

W 2011 r. Zakłady Przemysłu Cukierniczego SKAWA SA w Wadowicach za wieloletnie regularne przekazywanie potrzebującym za pośrednictwem Caritas słodyczy, pozwalających radośnie przeżywać Święta dzieciom z ubogich rodzin.

 

W 2012/2013 r. nadanie medalu przełożono na zakończenie Tygodnia Miłosierdzia 2013 r. Medale wręczone zostały podczas X Ogólnopolskiej Pielgrzymki Caritas do sanktuarium Miłosierdzia Bożego w Krakowie-Łagiewnikach. Medale otrzymali: Ewa i Andrzej Nowakowie za pełne poświęcenia zaangażowanie i pracę na rzecz dzieci i młodzieży, a zwłaszcza za długoletnie prowadzenie rodzinnego domu dziecka w Krakowie oraz krakowski Oddział TVP za wrażliwość na sprawy społeczne i regularne poruszanie tematów związanych z osobami potrzebującymi, dziećmi, osobami starszymi, chorymi i niepełnosprawnymi oraz za pomoc w nagłaśnianiu akcji Caritas dla osób potrzebujących.

 

W 2014 r. medal otrzymało Arcybractwo Miłosierdzia p.w. Bogurodzicy Najświętszej Marii Panny Bolesnej za kontynuację wielowiekowej tradycji wcielania w czyn idei miłosierdzia chrześcijańskiego, zinstytucjonalizowanej w Krakowie przez ks. Piotra Skargę, poprzez regularną pomoc potrzebującym, dostosowaną do aktualnych warunków i potrzeb.

 

W 2015 r. medal otrzymali: Ewa i Janusz Trojan, właściciele Pracowni Piekarsko-Cukierniczej "Łysa Góra" za dzielenie się chlebem z potrzebującymi za pośrednictwem Kuchni św. Brata Alberta w Krakowie oraz Miasto i Gmina Wieliczka  za długoletnią współpracę na rzecz chorych, starszych, niepełnosprawnych i ubogich, a zwłaszcza za budowę domu dla osób starszych w Brzegach koło Wieliczki jako materialnego znaku miłosierdzia, pozostałego po Światowych Dniach Młodzieży 2016.

 

W 2017 r. medal otrzymali Witold i Piotr Kiełtyka za finansowe i organizacyjne wsparcie budowy Szkoły Podstawowej im. św. Joanny Beretty Molli w Krakowie, prowadzonej przez Katolickie Centrum Edukacyjne Caritas Archidiecezji Krakowskiej.

 

W 2018 r. medal otrzymał anonimowy darczyńca za długoletnie, systematyczne wspieranie dzieł Caritas i szczególną troskę o matki i dzieci w sytuacjach kryzysowych.

 

W 2019 r. medal otrzymał Parafialny Zespół Caritas "Betania" w Myślenicach za 25 lat pełnej miłości służby potrzebującym w duchu "Wyobraźni miłosierdzia" i w poszanowaniu godności każdego człowieka.


1
skrzydla pomoc dzieci
kwiaty pomoc ślub Caritas
1 procent, pit, 1 %, OPP
pomoc żywność
na górę