chleb
Statut PZC

STATUT

PARAFIALNEGO ZESPOŁU CARITAS 

Archidiecezji Krakowskiej Zgodnie ze Statutem Caritas Archidiecezji Krakowskiej zatwierdzonym przez Arcybiskupa Metropolitę Krakowskiego w dniu 10 lutego 2005 r. oraz w oparciu o Instrukcję Konferencji Episkopatu Polski "O pracy charytatywnej w parafiach" z dnia 19 listopada 1986 r., nadaje się niniejszy Statut dla Parafialnego Zespołu "Caritas" przy Parafii p.w……….. dla jak najlepszego realizowania zadań miłosierdzia stojących przed każdym wiernym.
 
ROZDZIAŁ I. POWOŁANIE I SIEDZIBA
Art. 1

1. Parafialny Zespół "Caritas" jest podstawową jednostką organizacyjną Caritas Archidiecezji Krakowskiej i realizuje w ramach posiadanych możliwości i środków, inicjatywy i zadania stawiane przez Caritas Archidiecezji Krakowskiej. 

2. Parafialny Zespół Caritas nosi nazwę ….. 

3. Siedzibą Parafialnego Zespołu Caritas jest siedziba właściwej parafii objętej jej działalnością. 

4. O powołaniu Parafialnego Zespołu Caritas, Dyrektor Caritas Archidiecezji Krakowskiej informuje na piśmie Arcybiskupa Metropolitę Krakowskiego.

Art. 2

1. Parafialny Zespół Caritas korzysta w swojej działalności z cywilnej i kościelnej osobowości prawnej posiadanej przez Parafię……. 

2. Caritas Archidiecezji Krakowskiej sprawuje nadzór merytoryczny nad funkcjonowaniem Parafialnego Zespołu Caritas i koordynuje działania poszczególnych Parafialnych Zespołów Caritas. 

3. Parafialny Zespół Caritas posiada odrębny rachunek bankowy lub subkonto, na którym gromadzi środki dla realizacji własnych celów statutowych.

ROZDZIAŁ II. ZADANIA I CELE Art. 3

1. Celem Parafialnego Zespołu Caritas jest szerzenie chrześcijańskich zasad charytatywnych, bezpośrednia działalność charytatywna, jednoczenie, koordynowanie i kierowanie kościelną akcją charytatywną na terenie parafii oraz współpraca z innymi wyznaniowymi, a także niekościelnymi instytucjami i formami pomocy wzajemnej. Zadaniami Parafialnego Zespołu Caritas są w szczególności: 

2. Mobilizacja charytatywna całej wspólnoty Ludu Bożego w parafii do praktykowania miłosierdzia modlitwą, słowem i czynem, w szczególności poprzez: 

a. kultywowanie parafialnych i rodzinnych zwyczajów charytatywnych, 

b. przygotowywanie akcji charytatywnych, 

c. uroczyste obchodzenie świąt charytatywnych. 

3. W miarę pełne i stałe rozpoznawanie potrzeb i możliwości pomocy charytatywnej na terenie parafii, przy czym nie należy wykluczać możliwości rozszerzenia pomocy, w miarę istniejących środków, poza teren parafii. 

4. Organizowanie i świadczenie konkretnej pomocy osobom potrzebującym, a w szczególności: 

d. osobom chorym, w podeszłym wieku i niepełnosprawnym, 

e. rodzinom, w szczególności wielodzietnym, 

f. dzieciom i młodzieży zaniedbanej, 

g. osobom ubogim i przeżywającym inne trudności życiowe. 

h. pomoc w sytuacjach losowych osobom poszkodowanym przez siły natury 

5. Parafialny Zespół Caritas otacza opieką i podejmuje współpracę ze znajdującymi się lub działającymi na terenie parafii kościelnymi placówkami charytatywnymi, np. Stacjami Opieki Caritas. Jeżeli zachodzi taka potrzeba, Parafialny Zespół Caritas wspiera organizacyjnie i finansowo tworzenie takich placówek. 

6. Parafialny Zespół Caritas po uzgodnieniu z Dyrektorem Caritas Archidiecezji Krakowskiej może podjąć współpracę z podmiotami publicznej i niepublicznej opieki zdrowotnej i społecznej, a także z organizacjami społecznymi o charakterze charytatywnym i opiekuńczym - przy zachowaniu właściwej sobie katolickiej inspiracji.

ROZDZIAŁ III. ŚRODKI MATERIALNE Art. 4

1. Parafialny Zespół Caritas czerpie potrzebne do udzielania pomocy środki materialne w naturze i gotówce z różnych źródeł, a w szczególności: 

1.1. zbiórek do odpowiednio oznaczonych skarbonek, 

1.2. kolekt i zbiórek do puszek przed kościołem w dniach wyznaczonych przez Arcybiskupa Metropolitę Krakowskiego, 

1.3. ofiar zbieranych w terminach zgodnie ze zwyczajami diecezji lub parafii, 

1.4. dochodów z imprez organizowanych dla celów statutowych Caritas, 

1.5. ofiar pieniężnych i w naturze, 

1.6. subwencji i dotacji instytucji kościelnych, państwowych i/lub samorządowych, 

1.7. darowizn, spadków i zapisów, 

1.8. funduszy parafialnych, 

1.9. innych źródeł zgodnie z praktyką diecezjalną. 

2. Parafialny Zespół Caritas nie może bez zgody proboszcza parafii zaciągać zobowiązań w postaci: kredytów, pożyczek, jak również udzielania poręczeń lub gwarancji . 

3. Caritas Archidiecezji Krakowskiej nie ponosi odpowiedzialności za zaciągnięte na rzecz Parafialny Zespół Caritas zobowiązania o charakterze pieniężnym i niepieniężnym.

Art. 5

1. Parafialny Zespół Caritas przesyła w terminie do dnia 31 stycznia każdego roku sprawozdania merytoryczne oraz finansowe do Caritas Archidiecezji Krakowskiej. 

2. Komisja Rewizyjna Caritas Archidiecezji Krakowskiej ma prawo kontroli majątku, ksiąg i gospodarki finansowej .

ROZDZIAŁ IV. DOKUMENTACJA DZIAŁALNOŚCI Art. 6

1. Parafialny Zespół Caritas dokumentuje swoją działalność zgodnie z wytycznymi i wzorami przekazanymi przez Caritas Archidiecezji Krakowskiej, a w szczególności poprzez: 

a) prowadzenie kartotek osób potrzebujących, 

b) ewidencję otrzymanych i przekazanych darów rzeczowych , 

c) prowadzenie dokumentacji finansowo-księgowej, 

d) prowadzenie protokołów spotkań, 

e) prowadzenie kroniki. 

2. Dokumentacja pozostaje w całości do wyłącznego wglądu Przewodniczącego, Zarządu PZC i Dyrektora Caritas lub ich upoważnionych przedstawicieli. 

3. W przypadku realizowania przez PZC zadań zleconych przez administrację publiczną należy prowadzić dokumentację wymaganą przez zleceniodawcę. 

4. Prowadzenie dokumentacji zawierającej dane osobowe wymaga szczególnego zachowania staranności i przestrzegania w tym zakresie przepisów o ochronie danych osobowych. Dostęp do danych osobowych zbieranych w ramach dokumentacji PZC powinien być ograniczony. 

5. W przypadku prowadzenia przez PZC działalności gospodarczej należy spełnić wszystkie obowiązki nakładane przez odpowiednie przepisy prawa, zarówno przy jej podejmowaniu, jak też prowadzeniu. 

6. Dokumentacja bieżąca i archiwalna PZC przechowywana jest w siedzibie parafii z zachowaniem przepisów dotyczących dokumentacji parafialnej

ROZDZIAŁ V. WŁADZE PARAFIALNY ZESPÓŁ CARITAS I ICH ORGANIZACJA Art.7.

1. Władzami Parafialnego Zespołu Caritas są: 

1.1. Przewodniczący, 

1.2. Zarząd, 

1.3. Walne Zebranie Członków. 

2. Przewodniczącym Parafialnego Zespołu Caritas jest proboszcz lub jego pełnomocnik. Przewodniczący odpowiada za sprawy Parafialnego Zespołu Caritas przed Biskupem Diecezjalnym i Dyrektorem Caritas. 

3. Do zadań Przewodniczącego należy w szczególności: 

1. propagowanie celów Parafialnego Zespołu Caritas, 

2. zatwierdzanie planów działalności, 

3. nadzór nad działalnością Zarządu, 

4. podejmowanie na wniosek Zarządu decyzji w sprawach majątkowych i rozporządzanie finansami, 

5. składanie wniosków na Walnym Zebraniu Członków Parafialnego Zespołu Caritas o odwołanie Zarządu. 

4. Do składania wiążących dla Parafialnego Zespołu Caritas oświadczeń o charakterze majątkowym i niemajątkowym w stosunku do władz i osób trzecich upoważniony jest Przewodniczący Parafialnego Zespołu Caritas lub jego pełnomocnik.

Art. 8.

1. Zarząd Parafialny Zespół Caritas składa się z 3 do 5 osób członków, w tym Prezesa Zarządu. W skład Zarządu może wchodzić Przewodniczący Parafialnego Zespołu Caritas. 

2. Walne Zebranie Członków Parafialnego Zespołu Caritas wybierając członków Zarządu powinno przede wszystkim brać pod uwagę kwalifikacje religijno-moralne kandydatów. Wybranych Członków Zarządu zatwierdza Dyrektor Caritas Archidiecezji Krakowskiej. 

3. Członkowie Zarządu wybierają spośród siebie Prezesa Zarządu, Sekretarza oraz Skarbnika. 

4. Zarząd powoływany jest na trzy lata. Te same osoby po upływie kadencji Zarządu mogą być ponownie wybrane. Kadencja Zarządu upływa z dniem odbycia Walnego Zebrania Członków, na którym dokonuje się wyboru Zarządu na następną kadencję. 

5. Członkowie Zarządu pełnią swoje funkcje społecznie, a w razie szczególnej potrzeby mogą być zatrudnieni przez Parafię. Zatrudnienie członka Zarządu wymaga zgody Przewodniczącego Parafialnego Zespołu Caritas. 

6. Prezes zwołuje i przewodniczy posiedzeniom Zarządu. Zarząd odbywa posiedzenie w miarę potrzeb, jednak nie rzadziej niż 1 raz w miesiącu. W posiedzeniach Zarządu może uczestniczyć Przewodniczący Parafialnego Zespołu Caritas.

Art. 9.

1. Do zadań Zarządu należy w szczególności: 

1.1. kierowanie sprawami Parafialnego Zespołu Caritas, 

1.2. rozporządzanie środkami materialnymi będącymi w dyspozycji Parafialnego Zespołu Caritas, 

1.3. ścisła współpraca z Zarządem Caritas Archidiecezji Krakowskiej, 

1.4. zwoływanie i przygotowywanie Walnego Zebrania Członków Parafialnego Zespołu Caritas 

2. O zwołaniu Walnego Zgromadzenia Członków Parafialnego Zespołu Caritas informuje się w sposób zwyczajowo ustalony w danej parafii dla ogłoszeń duszpasterskich z minimum 7-dniowym wyprzedzeniem.

Art. 10.

1. Walne Zebranie Członków Parafialnego Zespołu Caritas odbywa się w miarę potrzeb, jednak nie rzadziej niż raz w roku. Prawidłowo zwołane Zebranie jest prawomocne bez względu na liczbę obecnych członków. W Walnym Zebraniu Członków uczestniczy Przewodniczący Parafialnego Zespołu Caritas. 

2. Walne Zebranie Członków może wypowiadać się we wszystkich sprawach dotyczących Parafialnego Zespołu Caritas, a w szczególności: 

2.1. zatwierdza roczne sprawozdanie Zarządu, 

2.2. rozstrzyga wnioski członków Parafialnego Zespołu Caritas, 

2.3. wybiera członków Zarządu, 

2.4. wnioskuje do Arcybiskupa Metropolitę Krakowskiego o rozwiązanie Parafialnego Zespołu Caritas. Podjęcie uchwały w tej sprawie wymaga zgody większości spośród 3/4 członków Parafialnego Zespołu Caritas uprawnionych do głosowania. 

3. Wszyscy członkowie mają równe prawo głosowania. Uchwały Walnego Zebrania Członków zapadają zwykłą większością głosów w głosowaniu jawnym, z wyjątkiem spraw personalnych.

ROZDZIAŁ VI. CZŁONKOSTWO W PARAFIALNY ZESPÓŁ CARITAS Art. 11.

1. Członkami Parafialnego Zespołu Caritas mogą być osoby fizyczne (świeckie i duchowne) powołane przez proboszcza, wspierające go w sposób stały i zorganizowany w realizowaniu charytatywnej misji Kościoła. 

2. Członkowie dzielą się na: 

A. członków zwykłych - pełnią oni swoją pracę nieodpłatnie, z pobudek chrześcijańskiej miłości bliźniego, 

B. członków wspierających - ofiarują oni swoją modlitwę i cierpienia lub zadeklarowane wsparcie finansowe czy materialne na działalność statutową Parafialnego Zespołu Caritas. 

3. Członkostwo w Parafialnym Zespole Caritas zatwierdza się wydaniem legitymacji Członka Parafialnego Zespołu Caritas. Legitymacja jest ważna jeden rok. 

4. Członkowie Parafialnego Zespołu Caritas współpracujący za pośrednictwem proboszcza z innymi grupami parafialnymi ukazują im możliwość współpracy w dziele charytatywnym. 

5. Wszystkich członków Parafialnego Zespołu Caritas oraz wspomagające je osoby obowiązuje w sumieniu dyskrecja w odniesieniu do spraw osób, którym pomagają. Bez zgody Przewodniczącego Parafialnego Zespołu Caritas członkowi nie wolno udzielać nikomu informacji uzyskanych w związku z pełnieniem swych zadań charytatywnych.

ROZDZIAŁ VII. FORMACJA CHARYTATYWNA CZŁONKÓW Art. 12.

1. Zwyczajne zebrania członków Parafialnego Zespołu Caritas odbywają się przynajmniej jeden raz w miesiącu. Tematyka zwyczajnych zebrań obejmuje: 

1.1. formację religijną, 

1.2. formację metodyczno-dydaktyczną, 

1.3. sprawy organizacyjne i bieżące, 

1.4. wolne wnioski 

2. Członkowie Parafialnego Zespołu Caritas mają obowiązek troszczenia się o pogłębianie własnego życia religijnego oraz dokształcania się w dziedzinie charytatywnej celem doskonalenia podejmowanej posługi miłosierdzia zwłaszcza poprzez udział w rekolekcjach i innych szkoleniach organizowanych przez Caritas Diecezjalną.

ROZDZIAŁ VIII. ROZWIĄZANIE PARAFIALNEGO ZESPOŁU CARITAS Art. 13.

1. Parafialny Zespół Caritas może rozwiązać tylko Dyrektor Caritas Archidiecezji Krakowskiej na wniosek Przewodniczącego Parafialnego Zespołu Caritas lub na podstawie uchwały Walnego Zebrania Członków Parafialnego Zespołu Caritas po zasięgnięciu opinii Przewodniczącego Parafialnego Zespołu Caritas. 

2. Majątek rozwiązanej Parafialnego Zespołu Caritas przechodzi na własność parafii lub Caritas Archidiecezji Krakowskiej. Decyzję o przeznaczeniu środków materialnych podejmuje dyrektor Caritas

ROZDZIAŁ IX. SYMBOLE I ŚWIĘTA Art. 14.

1. Parafialny Zespół Caritas używa pieczęci o treści zgodnej z zapisem dekretu erekcyjnego Parafialnego Zespołu Caritas i symbolu przedstawiającego równoramienny krzyż, z potrójnymi, falistymi promieniami wychodzącymi z każdego wewnętrznego kąta między ramionami krzyża oraz białymi literami "Caritas" wpisanymi w stylizowany symbol serca. 

2. Świętami patronalnym Parafialnego Zespołu Caritas są: 

- Święto Miłosierdzia Bożego 

-Święto św. Brata Alberta Chmielowskiego - 17 czerwca.

ROZDZIAŁ X. PRZEPISY KOŃCOWE Art. 15.

1. Zmiany i uzupełnienia treści niniejszego Statutu wymagają dla swej ważności zatwierdzenia przez Dyrektora Caritas Archidiecezji Krakowskiej . 

2. Statut wchodzi w życie z dniem zatwierdzenia.

Informacje
Array
(
  [0] => Array
    (
      [0] => Ankieta aktualizacyjna PZC
      [pl_title] => Ankieta aktualizacyjna PZC
      [1] => 228
      [id_page] => 228
      [2] => 
      [link] => 
      [show_link] => https://www.krakowcaritas.pl/strona.php/228
      [show_link_title] => https://www.krakowcaritas.pl/strona.php/228_ankieta_aktualizacyjna_pzc.html
    )

  [1] => Array
    (
      [0] => Proœba o powołanie PZC
      [pl_title] => Proœba o powołanie PZC
      [1] => 175
      [id_page] => 175
      [2] => 
      [link] => 
      [show_link] => https://www.krakowcaritas.pl/strona.php/175
      [show_link_title] => https://www.krakowcaritas.pl/strona.php/175_proba_o_powolanie_pzc.html
    )

  [2] => Array
    (
      [0] => Statut PZC
      [pl_title] => Statut PZC
      [1] => 154
      [id_page] => 154
      [2] => 
      [link] => 
      [show_link] => https://www.krakowcaritas.pl/strona.php/154
      [show_link_title] => https://www.krakowcaritas.pl/strona.php/154_statut_pzc.html
    )

  [3] => Array
    (
      [0] => Zadania Parafialnego Zespołu Caritas
      [pl_title] => Zadania Parafialnego Zespołu Caritas
      [1] => 234
      [id_page] => 234
      [2] => 
      [link] => 
      [show_link] => https://www.krakowcaritas.pl/strona.php/234
      [show_link_title] => https://www.krakowcaritas.pl/strona.php/234_zadania_parafialnego_zespolu_caritas.html
    )

)
1
skrzydla pomoc dzieci
kwiaty pomoc ślub Caritas
1 procent, pit, 1 %, OPP
spiżarnia Caritas pomoc niemarnowanie żywności
pomoc żywność
na górę