REGULAMIN SKC


REGULAMIN SKC 10 W MODLNICY


Rozdział I

POSTANOWIENIA OGÓLNE

 

§ 1

Caritas posiada osobowość prawną, kościelną i prowadzi wieloraką działalność charytatywną. Celem organizowania i prowadzenia wypoczynku: wakacyjnego, zimowego oraz innych form pomagania dzieciom i młodzieży Caritas powołuje nową strukturę dorosłego wolontariatu: Wolontariat Caritas dla Wychowawców i Osób Prowadzących Kolonie i Zimowiska – zwaną dalej Wolontariat. Wolontariat będzie gromadził wychowawców, lekarzy pielęgniarki, studentów oraz każdego dorosłego pragnącego włączyć się w organizowanie wypoczynku dla dzieci i młodzieży z rodzin biednych, wielodzietnych, dysfunkcyjnych, dzieci niepełnosprawnych oraz z ośrodków specjalistycznych i dzieci wymagających specjalnej troski opiekuńczo-wychowawczej.

 

§ 2

1.       Teren działalności Wolontariatu pokrywa się z terenem działalności Caritas Diecezji Krakowskiej czyli z obszarem Diecezji Krakowskiej.

 

Rozdział II

CELE I ZADANIA WOLONTARIATU

 

§ 3

Spełniając jeden z podstawowych celów Caritas jakim jest praktyczna realizacja nauki Jezusa Chrystusa o miłosierdziu, w tym pomocy dzieciom w obliczu konkretnych potrzeb ludzkich Wolontariat czynnie uczestniczy w organizowaniu odpoczynku i innych dzieł podejmowanych przez Caritas. Caritas realizuje ten cel mając na uwadze godność każdego człowieka, okazując pomoc najmłodszym mieszkańcom diecezji i w ten sposób pomagając rodzinom w wychowaniu młodego pokolenia.

 

§ 4

Do podstawowych zadań Wolontariatu należy:

1. Czynne uczestniczenie w organizowaniu wypoczynku dla dzieci i młodzieży poprzez posługę wychowawcy, służb medycznych, turystyczno – krajoznawczych, sportowych, kuchennych i innych form koniecznych do prowadzenia kolonii i zimowisk.

2. Pomoc w zwiększeniu aktywności społecznej obywateli i umożliwienie im działań w Caritas w charakterze wolontariuszy o motywacji ewangelicznej.

3. Kształtowanie czynnej postawy miłości bliźniego inspirowanej wskazaniami Ewangelii i nauki Kościoła.

4. Formacja wolontariuszy inspirowana duchowością ewangeliczną.

 

§ 5

Wolontariat realizuje swoje cele poprzez:

1. Prowadzenie kolonii i zimowisk i uczestniczenie w innych formach działalności Caritas.

2. Promocje i organizację wolontariatu chrześcijańskiego

3. Gromadzenie danych o osobach chcących pracować w charakterze wolontariuszy oraz o osobach i instytucjach pragnących uczestniczyć w dziele prowadzenia kolonii i zimowisk charytatywnych.

4. Organizowanie i prowadzenie szkoleń przygotowujących nowych wolontariuszy.

5. Uczestniczenie w organizowaniu seminariów, szkoleń, obozów i spotkań i uroczystości dotyczących wolontariatu oraz udział w takich spotkaniach organizowanych przez innych.

6. Pomoc zainteresowanym w tworzeniu struktur wolontariatu na terenie diecezji rzeszowskiej i rozwoju wrażliwości społecznej oraz wspieranie ich w działaniu.

7. Rozwój wrażliwości społecznej wolontariuszy i propagowanie ducha służby.

8. Przygotowanie i dystrybucja publikacji z zakresu wolontariatu będącego ramieniem Caritas.

 

CZŁONKOWIE, ICH PRAWA I OBOWIĄZKI

 

§ 6

1. Wolontariat zrzesza katolików: czynnych nauczycieli i emerytów oraz studentów oraz dorosłych o różnych zawodach którzy chcą się włączyć w prace i zadania wychowawcze Caritas.

 

§ 7

Każdy członek Wolontariatu ma prawo:

1. Korzystać z czynnego i biernego prawa wyborczego.

2. Uczestniczyć w życiu i działalności Wolontariat.

3. Poręczać za nowych członków Wolontariatu.

4. Posiadać legitymację.

5. Wolontariat ma prawo przynależności do krajowych i międzynarodowych organizacji posiadających podobne cele i kierujących się podobnymi wartościami.

6. Wolontariat może podejmować działania związane z wymianą wolontariuszy poza granicami kraju, w łączności z Caritas Diecezji Rzeszowskiej.

7. Przedłożyć zarządowi wymagane dokumenty uprawniające do podejmowanych zadań w ramach Caritas.

 

§ 8

Członkowie Wolontariatu mają obowiązek:

1. Żyć i pracować zgodnie z zasadami wiary i moralności Kościoła Katolickiego.

2. Dążyć do urzeczywistnienia w sobie pełni miłosierdzia chrześcijańskiego, które powinno się realizować na trzech płaszczyznach: modlitwa – słowo – czyn.

3. Dbać o dobre imię Kościoła, Ojczyzny i Caritas.

4. Wypełniać cele i zadania regulaminu i troszczyć się o rozwój Wolontariatu.

5. Zachować w tajemnicy osobiste sprawy powierzone w zaufaniu, chyba że szkodziłoby to ogółowi lub życiu i zdrowiu powierzającego.

6. Uczestniczyć w zebraniach Wolontariatu.

7. Pomagać w przygotowaniu materiałów formacyjnych dla akcji wakacyjnej i zimowisk.

 

§ 9

Członkostwo Wolontariatu ustaje na skutek:

1. Dobrowolnej rezygnacji z przynależności, zgłaszanej na piśmie Zarządowi

2. Wykluczenia z Wolontariatu na skutek prawomocnego orzeczenia Zarządu, w przypadku stwierdzenia rażącego naruszania zasad regulaminu, nieprzestrzegania postanowień i uchwał.

3. Wykluczenia w wyniku prawomocnego orzeczenia sądu powszechnego, orzekającego karę dodatkową w postaci pozbawienia praw publicznych.


SKC przy Zespół Szkolno-Przedszkolny i Gimnazjum w Modlnicy

ul. Sportowa 2
32-085 Modlnica