Informacje o Placówce
Mieszkania Chronione dla kobiet i kobiet z dziećmi
» Adres placówki:
Os. Krakowiaków 46
31-964 Kraków
E-mail: oodp.krakowiakow@caritas.pl
Telefon: 12 425 81 70
» Opis placówki:


Od stycznia 2017 r. do 31 października 2019 r. na zlecenie Gminy Miejskiej Kraków Caritas Archidiecezji Krakowskiej, z siedzibą w Krakowie prowadzi i zapewnia 30 miejsc w mieszkaniu chronionym dla kobiet i kobiet z dziećmi, w szczególności osób, którym udzielono schronienia w ramach interwencji kryzysowej a zachodzi konieczność zapewnienia miejsca w mieszkaniu chronionym. Projekt jest finansowany ze środków Gminy Miejskiej Kraków. Mieszkanie chronione jest formą pomocy społecznej przygotowującą osoby tam przebywające, pod opieką specjalistów, do prowadzenia samodzielnego życia lub zastępującą pobyt w placówce zapewniającej całodobową opiekę. Mieszkanie chronione zapewnia warunki samodzielnego funkcjonowania w środowisku, w integracji ze społecznością lokalną. Pomoc w mieszkaniu chronionym jest świadczona zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 14 marca 2012 roku w sprawie mieszkań chronionych. Pobyt w mieszkaniu chronionym odbywa się na podstawie decyzji wydanej z upoważnienia Prezydenta Miasta Krakowa na okres 12 miesięcy z możliwością przedłużenia. Z osobami, którym przyznano pobyt w mieszkaniu chronionym, zawiera się program usamodzielnienia wg wzoru opracowanego przez Zleceniobiorcę w terminie 14 dni od daty zawarcia umowy na realizacje zadania publicznego i zatwierdzonego przez Realizatora zadania.
Wsparcie, które jest udzielane w mieszkaniu chronionym:
- praca socjalna
- poradnictwo specjalistyczne
- nauka lub utrzymanie posiadanego poziomu sprawności w zakresie:
   - samoobsługi,
   - samodzielności życiowej,
   - rozwijanie kontaktów społecznych,
   - pełnienia ról społecznych,
- pomoc w:
   - wykonywaniu czynności niezbędnych w życiu codziennym,
   - realizacji kontaktów społecznych,
   - zagospodarowaniu czasu wolnego, w tym z wykorzystaniem usług dostępnych w środowisku lokalnym,
   - ubieganiu się o uzyskanie mieszkania,
   - poszukiwaniu pracy.
Placówka finansowana jest ze środków Gminy Miejskiej Kraków oraz Caritas Archidiecezji Krakowskiej.
ngo.krakow.pl


Dodatkowe informacje
skrzydla pomoc dzieci
kwiaty pomoc ślub Caritas
1 procent, pit, 1 %, OPP
spiżarnia Caritas pomoc niemarnowanie żywności
pomoc żywność
na górę