Informacje o Placówce
Specjalistyczny Ośrodek Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie
» Adres placówki:
Os. Krakowiaków 46
31-964 Kraków

» Przejdź do strony internetowej
E-mail: oodp.krakowiakow@caritas.pl
Telefon: 12 425 81 70, 606 618 014 (w godz. 7.00 do 19.00)
» Opis placówki:

Dodatkowy numer telefonu 606 618 014 czynny jest od poniedziałku do piątku w godz. 7.00 - 19.00.

Specjalistyczny Ośrodek Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie jest placówką prowadzoną od 1.12.2018 r. przez Caritas Archidiecezji Krakowskiej na zlecenie Gminy Miejskiej Kraków. (Do 30.11.2018 r. w tym miejscu, również na zlecenie Gminy Miejskiej Kraków Caritas prowadziła Ośrodek dla Osób Dotkniętych Przemocą, a jeszcze wcześniej, od 1996 r. Schronisko dla Ofiar Przemocy w Rodzinie.) Jest to jedyna tego rodzaju placówka w Krakowie i jedna z trzech w województwie małopolskim. Ośrodek świadczy całodobową pomoc osobom, które ze względu na zaistniałą w rodzinie sytuację, w tym zagrożenie życia, muszą opuścić dotychczasowe miejsce zamieszkania.

 

Celem Ośrodka jest prowadzenie działań uprzedzających, interwencyjnych i wspierających wobec osób dotkniętych przemocą zamieszkałych na terenie Krakowa i województwa małopolskiego, poradnictwo i podejmowanie interwencji dla osób z Polski i z zagranicy:

  • zapewnienie schronienia, wsparcia psychologicznego, pedagogicznego, medycznego, socjalnego, prawnego,
  • zwiększenie stopnia świadomości na temat źródeł, przyczyn, mechanizmów i skutków przemocy,
  • nabycie przez osoby doznające przemocy w rodzinie umiejętności emocjonalnego radzenia sobie z przemocą,
  • podnoszenie wrażliwości społecznej na problem przemocy w rodzinie, promowanie wartości prorodzinnych,
  • promowanie metod wychowawczych bez użycia przemocy.


Zakres pomocy obejmuje:
a) zapewnienie osobom dotkniętym przemocą całodobowego pobytu (łóżko, miejsce na pozostawienie rzeczy osobistych, możliwość przygotowania i spożywania posiłków, wykonywania zabiegów higienicznych, odpoczynku (wspólna świetlica-bawialnia, pokój komputerowy, biblioteczka, ogród z huśtawkami;
b) umożliwienie kontaktu z bliskimi ( pokój wizyt), dostępu do środków masowego przekazu;
c) zapewnienie interwencyjnej pomocy socjalnej, medycznej, pedagogicznej, prawnej wsparcia psychologicznego dostosowanej do indywidualnej sytuacji (zapewnienie żywności, niezbędnej odzieży, leków, materiałów higienicznych);
d) zapewnienie miejsca pobytu dziennego, miejsca do zabawy i nauki dla dzieci;
e) zapewnienie specjalistycznej pomocy:

  • psychologicznej: emocjonalnego wsparcia, podniesienie kompetencji społecznych, motywowanie do podjęcia odpowiedniej terapii i leczenia, prowadzenie grup wsparcia i grup terapeutycznych dla osób dotkniętych przemocą w rodzinie, prowadzenie terapii indywidualnej ukierunkowanej na wsparcie osoby doznającej przemocy oraz nabycie przez nią umiejętności ochrony przed agresywnymi zachowaniami osoby stosującej przemoc, konsultacje psychologiczne, terapie indywidualne i rodzinne,
  • pedagogicznej: konsultacje pedagogiczne - wsparcie w edukacji dzieci oraz pełnienia ról opiekuńczo - wychowawczych, nadzorowanie sposobu sprawowania opieki rodzicielskiej,
  • prawnej: konsultację, poradnictwo, sporządzanie pism procesowych również dla klientów z zewnątrz, (w uzasadnionych przypadkach pracownicy SOW towarzyszą klientom w sądzie); pracownicy SOW sporządzają wnioski do prokuratury, kuratorów, sadu itp., uczestniczą w zespołach interdyscyplinarnych oraz grupach roboczych dotyczących indywidualnych osób,
  • socjalnej: w szczególności ukierunkowanej na wyjście z kryzysu, pobudzeniu aktywności mieszkańców, uczeniu ich odpowiedzialności i zaradności życiowej, pomoc w załatwianiu spraw urzędowych, rozwiązywaniu problemów mieszkaniowych, podnoszeniu kwalifikacji zawodowych i poszukiwaniu pracy dostosowana do potrzeb osoby dotkniętej przemocą;

f) zawieranie z podopieczną/podopiecznym indywidualnego kontraktu socjalnego w celu realizacji programu usamodzielniania się oraz dokonywanie okresowej weryfikacji realizacji programu usamodzielniania się i kontraktu, w tym zasadności dalszego pobytu w Ośrodku;
g) prowadzenie pełnej dokumentacji z zakresem czynności;
h) udzielanie informacji i wsparcia osobom nie będącym podopiecznymi placówki;
i) edukacja społeczna – prelekcje w szkołach, warsztaty edukacyjne.

Pracownicy SOW posiadają odpowiednie predyspozycje zawodowe  do pracy z osobami dotkniętymi przemocą. Psychologowie zatrudniani w Placówce posiadają przygotowanie do prowadzenia terapii indywidualnej ukierunkowanej na wspieranie osób dotkniętych przemocą w rodzinie oraz na nabycie umiejętności ochrony przed osobą stosująca przemoc w rodzinie.

 

Praca z osobami w kryzysie jest trudna, dlatego też profesjonalna pomoc w rozwiązywaniu indywidualnych problemów powinna polegać na analizie wcześniejszych zdarzeń i związanych z nimi uczuć, wyzbycie się negatywnych i niesłusznych przekonań o własnej winie w zaistniałych zdarzeniach przemocy domowej, wypracowaniu indywidualnej strategii pomocy dla każdej osoby. Szczególnie trudna i niezwykle delikatna jest kwestia przemocy seksualnej wśród dzieci i młodzieży, które wymagają szczególnej troski i utrzymania strategii pomocy w najwyższym standardzie.

 

Po opuszczeniu Ośrodka byli mieszkańcy mogą w dalszym ciągu utrzymywać kontakt z personelem SOW, który służy im radą, pomocą i wsparciem.

Zadanie publiczne realizowane na zlecenie Miasta Kraków, finansowane ze środków otrzymanych od Wojewody Małopolskiego.

ngo.krakow.pl 

skrzydla pomoc dzieci
Wielkanocna Akcja Caritas
kwiaty pomoc ślub Caritas
1 procent, pit, 1 %, OPP
spiżarnia Caritas pomoc niemarnowanie żywności
pomoc żywność
na górę