Informacje o Placówce
Ośrodek dla Osób Dotkniętych Przemocą
» Adres placówki:
Os. Krakowiaków 46
31-964 Kraków

» Przejdź do strony internetowej
E-mail: oodp.krakowiakow@caritas.pl
Telefon: 12 425 81 70
» Opis placówki:

Ośrodek jest placówką prowadzoną przez Caritas Archidiecezji Krakowskiej od 1996 r. na zlecenie Gminy Miejskiej Kraków. Celem jest zapewnienie pomocy osobom dorosłym i ich dzieciom – osobom uwikłanym w przemoc. Jest to jedyna tego rodzaju placówka w Krakowie i jedna z trzech w województwie małopolskim. Ośrodek świadczy całodobową pomoc osobom, które ze względu na zaistniałą w rodzinie sytuację, w tym zagrożenie życia, muszą opuścić dotychczasowe miejsce zamieszkania.

Placówka prowadzi 10 miejsc interwencyjnego schronienia dla kobiet, przebywających na terenie Gminy Miejskiej Kraków w okresie niskich temperatur wraz z dostępem do węzła sanitarnego. Zapewnia też 20 miejsc w mieszkaniu chronionym dla kobiet posiadających ostatnie miejsce zameldowania na pobyt stały na terenie Gminy Miejskiej Kraków i ich dzieci.

Celem Ośrodka jest prowadzenie działań uprzedzających, interwencyjnych i wspierających wobec osób dotkniętych przemocą zamieszkałych na terenie Krakowa i województwa małopolskiego, poradnictwo i podejmowanie interwencji dla osób z Polski i z zagranicy

  • zapewnienie schronienia, wsparcia psychologicznego, pedagogicznego, medycznego, socjalnego, prawnego,

  • zwiększenie stopnia świadomości na temat źródeł, przyczyn, mechanizmów i skutków przemocy,

  • nabycie przez osoby doznające przemocy w rodzinie umiejętności emocjonalnego radzenia sobie z przemocą,

  • podnoszenie wrażliwości społecznej na problem przemocy w rodzinie, promowanie wartości prorodzinnych,

  • promowanie metod wychowawczych bez użycia przemocy.

Zakres pomocy obejmuje:

a) zapewnienie osobom dotkniętym przemocą całodobowego pobytu (łóżko, miejsce na pozostawienie rzeczy osobistych, możliwość przygotowania i spożywania posiłków, wykonywania zabiegów higienicznych, odpoczynku (wspólna świetlica-bawialnia, pokój komputerowy, biblioteczka, ogród z huśtawkami;

b) umożliwienie kontaktu z bliskimi ( pokój wizyt), dostępu do środków masowego przekazu;

c) zapewnienie interwencyjnej pomocy socjalnej, medycznej, pedagogicznej, prawnej wsparcia psychologicznego dostosowanej do indywidualnej sytuacji (zapewnienie żywności, niezbędnej odzieży, leków, materiałów higienicznych);

d) zapewnienie miejsca pobytu dziennego, miejsca do zabawy i nauki dla dzieci;

e) zapewnienie specjalistycznej pomocy:

- psychologicznej: emocjonalnego wsparcia, podniesienie kompetencji społecznych, motywowanie do podjęcia odpowiedniej terapii i leczenia, prowadzenie grup wsparcia i grup terapeutycznych dla osób dotkniętych przemocą w rodzinie, prowadzenie terapii indywidualnej ukierunkowanej na wsparcie osoby doznającej przemocy oraz nabycie przez nią umiejętności ochrony przed agresywnymi zachowaniami osoby stosującej przemoc, konsultacje psychologiczne, terapie indywidualne i rodzinne,

- pedagogicznej: konsultacje pedagogiczne - wsparcie w edukacji dzieci oraz pełnienia ról opiekuńczo - wychowawczych, nadzorowanie sposobu sprawowania opieki rodzicielskiej,

- prawnej: konsultację, poradnictwo, sporządzanie pism procesowych również dla klientów z zewnątrz, (w uzasadnionych przypadkach pracownicy OODP towarzyszą klientom w sądzie); pracownicy OODP sporządzają wnioski do prokuratury, kuratorów, sadu itp., uczestniczą w zespołach interdyscyplinarnych oraz grupach roboczych dotyczących indywidualnych osób,

- socjalnej: w szczególności ukierunkowanej na wyjście z kryzysu, pobudzeniu aktywności mieszkańców, uczeniu ich odpowiedzialności i zaradności życiowej, pomoc w załatwianiu spraw urzędowych, rozwiązywaniu problemów mieszkaniowych, podnoszeniu kwalifikacji zawodowych i poszukiwaniu pracy dostosowana do potrzeb osoby dotkniętej przemocą;

f) zawieranie z podopieczną/podopiecznym indywidualnego kontraktu socjalnego w celu realizacji programu usamodzielniania się oraz dokonywanie okresowej weryfikacji realizacji programu usamodzielniania się i kontraktu, w tym zasadności dalszego pobytu w Ośrodku;

g) prowadzenie pełnej dokumentacji z zakresem czynności;

h) udzielanie informacji i wsparcia osobom nie będącym podopiecznymi placówki;

i) edukacja społeczna – prelekcje w szkołach, warsztaty edukacyjne.

Pracownicy OODP posiadają odpowiednie predyspozycje zawodowe pracy z osobami dotkniętymi przemocą. Psychologowie zatrudniani w Placówce posiadają przygotowanie do prowadzenia terapii indywidualnej ukierunkowanej na wspieranie osób dotkniętych przemocą w rodzinie oraz nabycia umiejętności ochrony przed osobą stosująca przemoc w rodzinie. Praca z osobami w kryzysie jest trudna, dlatego też profesjonalna pomoc w rozwiązywaniu indywidualnych problemów powinna polegać na analizie wcześniejszych zdarzeń i związanych z nimi uczuć, wyzbycie się negatywnych i niesłusznych przekonań o własnej winie w zaistniałych zdarzeniach przemocy domowej, wypracowaniu indywidualnej strategii pomocy dla każdej osoby. Szczególnie trudna i niezwykle delikatna jest kwestia przemocy seksualnej wśród dzieci i młodzieży, które wymagają szczególnej troski i utrzymania strategii pomocy w najwyższym standardzie.

Po opuszczeniu Ośrodka byli mieszkańcy mogą w dalszym ciągu utrzymywać kontakt z personelem OODP, który służy im radą, pomocą i wsparciem.

Placówka prowadzona jest na zlecenie Gminy Miejskiej Kraków.

ngo.krakow.pl


Działalność placówki finansowana jest ze środków Gminy Miejskiej Kraków  oraz Caritas Archidiecezji Krakowskiej.

Dodatkowe informacje
skrzydla pomoc dzieci
kwiaty pomoc ślub Caritas
1 procent, pit, 1 %, OPP
pomoc żywność
na górę