chleb
Informacje o Placówce
Dom Słonecznej Jesieni
» Adres placówki:
Biskupice 5
32-041 Biskupice, poczta Wieliczka

» Przejdź do strony internetowej
Telefon: 012 250 76 77
» Opis placówki:
Dom Pomocy Społecznej Caritas Archidiecezji Krakowskiej w Biskupicach jest placówką stałego pobytu przeznaczoną dla 75 osób. Dysponuje 60 miejscami dla osób w podeszłym wieku i 15 miejscami dla osób przewlekle somatycznie chorych.
 
Działalność instytucji reguluje Ustawa o Pomocy Społecznej z 12 marca 2004 r. z późniejszymi zmianami oraz Rozporządzenie Ministra Polityki Społecznej z 23 sierpnia 2012 r. z późniejszymi zmianami.

DPS Biskupice zgodnie z ustawą świadczy usługi w zakresie potrzeb bytowych zapewniając miejsce zamieszkania, wyżywienie, odzież i obuwie, utrzymanie czystości; opiekuńcze polegające na udzielaniu pomocy w podstawowych czynnościach życiowych, pielęgnacji, niezbędnej pomocy w załatwianiu spraw osobistych; wspomagające polegające na umożliwieniu udziału w terapii zajęciowej, podnoszeniu sprawności i aktywizowaniu mieszkańców Domu, umożliwianiu zaspokojenia potrzeb religijnych i kulturalnych, zapewnieniu warunków do rozwoju samorządności mieszkańców domu, stymulowaniu nawiązania, utrzymania i rozwijania kontaktu z rodziną i społecznością lokalną, działaniu zmierzającym do usamodzielnienia mieszkańca domu w miarę jego możliwości, zapewnieniu bezpiecznego przechowywania środków pieniężnych i przedmiotów wartościowych, zapewnieniu przestrzegania praw mieszkańców domu oraz dostępności do informacji o tych prawach, sprawnym wnoszeniu i załatwianiu skarg i wniosków mieszkańców domu.

Placówka jest prowadzona na zlecenie Powiatu Wielickiego przez Caritas Archidiecezji Krakowskiej na podstawie zawartej umowy.

Zadanie realizowane wspólnie z Gminą Biskupice i innymi Gminami.
Dodatkowe informacje
skrzydla pomoc dzieci
kwiaty pomoc ślub Caritas
1 procent, pit, 1 %, OPP
spiżarnia Caritas pomoc niemarnowanie żywności
pomoc żywność
na górę