Informacje o Placówce
Zakład Opiekuńczo - Leczniczy im. Hanny Chrzanowskiej
» Adres placówki:
ul. Jana Pawła II 1
32-640 Zator

» Przejdź do strony internetowej
E-mail: sekretariat@zolzator.pl
Telefon: 33/ 841 08 51
» Opis placówki:
Rehabilitacja, opieka poszpitalna, 60 miejsc.

Placówka realizuje grant pn. „Bezpieczne miejsce –ZOL Zator” w ramach projektu „Małopolska Tarcza Antykryzysowa – Pakiet Społeczny. Bezpieczny dom”.

Cel główny grantu: poprawa bezpieczeństwa pacjentów i pracowników Domu Pomocy Społecznej w Zatorze w związku z zagrożeniem i skutkami COVID-19.

Wartość grantu wynosi 94 000,00 zł z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego oraz 14 100,00 zł wkładu własnego.

Okres realizacji grantu: od 28.05.2020 r. do 31.12.2020

Realizacja grantu pozwoli na zwiększenie bezpieczeństwa mieszkańców i personelu Zakładu Opiekuńczo – Leczniczego w Zatorze poprzez:

- zabezpieczenie mieszkańców w środki ochrony indywidualnej

- zabezpieczenie personelu w środki ochrony indywidualnej i wyposażenia do dezynfekcji

- doposażenie pomieszczeń poprzez zakup sprzętu medycznego i sprzętu do dekontaminacji pomieszczeń

- zapewnienie izolacji pacjentom przybywającym do ZOL ze szpitala lub przyjmowanych interwencyjnie poprzez adaptację pomieszczeń

 

Projekt „Małopolska Tarcza Antykryzysowa – Pakiet Społeczny. Bezpieczny dom” współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020, Oś Priorytetowa 9 Region spójny społecznie, Działanie 9.2 Usługi społeczne i zdrowotne, Poddziałanie 9.2.1 Usługi społeczne i zdrowotne w Regionie.

Realizatorem projektu jest Województwo Małopolskie – Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie.


Dodatkowe informacje
skrzydla pomoc dzieci
Wielkanocna Akcja Caritas
kwiaty pomoc ślub Caritas
1 procent, pit, 1 %, OPP
spiżarnia Caritas pomoc niemarnowanie żywności
pomoc żywność
na górę