chleb
Informacje o Placówce
Placówka Opiekuńczo - Wychowawcza Typu Socjalizacyjnego
» Adres placówki:
ul. Źródlana 17
30-734 Kraków

» Przejdź do strony internetowej
E-mail: spow.krakow@caritas.pl
Telefon: 12 659 00 61, 502 614 610
» Opis placówki:

Placówka Opiekuńczo – Wychowawcza Typu Socjalizacyjnego ma za zadanie zapewnienie dziecku całkowicie lub częściowo pozbawionemu opieki rodziców, wychowania oraz zaspokojenie jego niezbędnych potrzeb rozwojowych, edukacyjnych, zdrowotnych, emocjonalnych, społecznych, religijnych i bytowych. Przebywające w placówce dzieci mają zapewniony dostęp do kształcenia dostosowanego do ich wieku i możliwości rozwojowych oraz - w miarę potrzeb – działania terapeutyczne, wyrównawcze i kompensacyjne. Placówka ponadto umożliwia kontakt dzieci z rodzicami - w sytuacji gdy kontakt ten nie jest zakazany przez Sąd.

Placówka podejmuje działania mające na celu powrót dziecka do rodziny pochodzenia lub - w sytuacji gdy powrót ten nie jest możliwy – zapewnienie opieki w rodzinnej formie pieczy zastępczej lub rodzinie adopcyjnej. Ponadto poprzez program realizowany w placówce, dzieci są przygotowywane do samodzielnego funkcjonowania w życiu po opuszczeniu placówki.

Zadanie realizowane będzie zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.

Placówka prowadzona jest na zlecenie MOPS Kraków.

Działalność Placówki Opiekuńczo – Wychowawczej Typu Socjalizacyjnego finansowana jest ze środków Gminy Miejskiej Kraków, Caritas Archidiecezji Krakowskiej oraz ofiarodawców.

ngo.krakow.pl

Dodatkowe informacje
skrzydla pomoc dzieci
Wielkanocna Akcja Caritas
kwiaty pomoc ślub Caritas
1 procent, pit, 1 %, OPP
spiżarnia Caritas pomoc niemarnowanie żywności
pomoc żywność
na górę