O ośrodku

Specjalistyczny Ośrodek Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie jest placówką prowadzoną od 1.12.2018 r. przez Caritas Archidiecezji Krakowskiej na zlecenie Gminy Miejskiej Kraków. (Do 30.11.2018 r. w tym miejscu, również na zlecenie Gminy Miejskiej Kraków Caritas prowadziła Ośrodek dla Osób Dotkniętych Przemocą, a jeszcze wcześniej, od 1996 r. Schronisko dla Ofiar Przemocy w Rodzinie). Jest to jedyna tego rodzaju placówka w Krakowie i jedna z trzech w województwie małopolskim. Ośrodek świadczy całodobową pomoc osobom, które ze względu na zaistniałą w rodzinie sytuację, w tym zagrożenie życia, muszą opuścić dotychczasowe miejsce zamieszkania.

 

Celem Ośrodka jest prowadzenie działań uprzedzających, interwencyjnych i wspierających wobec osób dotkniętych przemocą zamieszkałych na terenie Krakowa i województwa małopolskiego, poradnictwo i podejmowanie interwencji dla osób z Polski i z zagranicy:


Zakres pomocy obejmuje:
a) zapewnienie osobom dotkniętym przemocą całodobowego pobytu (łóżko, miejsce na pozostawienie rzeczy osobistych, możliwość przygotowania i spożywania posiłków, wykonywania zabiegów higienicznych, odpoczynku (wspólna świetlica-bawialnia, pokój komputerowy, biblioteczka, ogród z huśtawkami;
b) umożliwienie kontaktu z bliskimi ( pokój wizyt), dostępu do środków masowego przekazu;
c) zapewnienie interwencyjnej pomocy socjalnej, medycznej, pedagogicznej, prawnej wsparcia psychologicznego dostosowanej do indywidualnej sytuacji (zapewnienie żywności, niezbędnej odzieży, leków, materiałów higienicznych);
d) zapewnienie miejsca pobytu dziennego, miejsca do zabawy i nauki dla dzieci;
e) zapewnienie specjalistycznej pomocy:

f) zawieranie z podopieczną/podopiecznym indywidualnego kontraktu socjalnego w celu realizacji programu usamodzielniania się oraz dokonywanie okresowej weryfikacji realizacji programu usamodzielniania się i kontraktu, w tym zasadności dalszego pobytu w Ośrodku;
g) prowadzenie pełnej dokumentacji z zakresem czynności;
h) udzielanie informacji i wsparcia osobom nie będącym podopiecznymi placówki;
i) edukacja społeczna – prelekcje w szkołach, warsztaty edukacyjne.

Pracownicy SOW posiadają odpowiednie predyspozycje zawodowe do pracy z osobami dotkniętymi przemocą. Psychologowie zatrudniani w Placówce posiadają przygotowanie do prowadzenia terapii indywidualnej ukierunkowanej na wspieranie osób dotkniętych przemocą w rodzinie oraz na nabycie umiejętności ochrony przed osobą stosująca przemoc w rodzinie.

 

Praca z osobami w kryzysie jest trudna, dlatego też profesjonalna pomoc w rozwiązywaniu indywidualnych problemów powinna polegać na analizie wcześniejszych zdarzeń i związanych z nimi uczuć, wyzbycie się negatywnych i niesłusznych przekonań o własnej winie w zaistniałych zdarzeniach przemocy domowej, wypracowaniu indywidualnej strategii pomocy dla każdej osoby. Szczególnie trudna i niezwykle delikatna jest kwestia przemocy seksualnej wśród dzieci i młodzieży, które wymagają szczególnej troski i utrzymania strategii pomocy w najwyższym standardzie.

 

Po opuszczeniu Ośrodka byli mieszkańcy mogą w dalszym ciągu utrzymywać kontakt z personelem SOW, który służy im radą, pomocą i wsparciem.


Zadanie publiczne realizowane na zlecenie Miasta Kraków, finansowane ze środków budżetu państwa.
ngo.krakow.pl
Specjalistyczny Ośrodek Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie

ul. Os. Krakowiaków 46
31-964 Kraków
}