Alkohol a przemoc

Przemoc w rodzinie bardzo często jest związana z nadużywaniem alkoholu. Osoby znajdujące się w stanie nietrzeźwości tracą samokontrolę i mogą zacho­wywać się w nieprzewidywalny sposób. Pod wpływem alkoholu zanikają istniejące w człowieku hamulce, wewnętrzne zakazy krępujące jego zachowanie. Częste nadużywanie alkoholu prowadzi do nasilenia się zachowań agresywnych. Nawet osoba uznawana normalnie za spokojna i opanowaną, w stanie upoje­nia alkoholowego, może stosować przemoc niszcząc swoją rodzinę. Mimo, iż pija­ny człowiek nie potraf logicznie myśleć, rozumieć i oceniać swoich czynów oraz nie docierają do niego racjonalne argumenty, to nie można jednak w żaden spo­sób usprawiedliwiać jego agresywnych zachowań. Uzależnienie od alkoholu spraw­cy przemocy nie jest okolicznością łagodzącą. To sam sprawca, wprowadzając się w stan nietrzeźwości, jest w pełni odpowiedzialny za swoje czyny.

 Musisz pamiętać, że uzależnienie od alkoholu wywiera zły wpływ nie tylko na osobę, która pije, ale stanowi poważne zagrożenie dla innych członków rodziny. Życie z alkoholikiem może doprowadzić do współuzależnienia. Stan taki jest bardzo niebezpieczny, gdyż podtrzymuje picie i utrudnia wyjście z nałogu. Zarówno osoby uza­leżnione jak i współuzależnione wymagają specjalistycznej pomocy terapeutycznej.

Nie jest łatwo przyznać się do tego, że w rodzinie występuje problem alkoholu i przemocy. Wstyd, że w rodzinie ma się kogoś, kto pije i terroryzuje swoich bliskich, obawa przed reakcją otoczenia, strach przed zemstą dręczyciela czy nieracjonalne po­czucie bycia współwinnym przeszkadza w zwróceniu się po pomoc.

Jeśli w Twojej rodzinie występuje problem alkoholu i przemocy, nie szukaj rad u osób niekompetentnych. Ratuj zdrowie swoje i swojej rodziny – zwróć się po pomoc do instytucji, które profesjonalnie zajmują się leczeniem uzależnienia i przemocy.


Pomoc i wsparcie osobom uzależnionym świadczą miedzy innymi:

1.      poradnie odwykowe – prawie wszystkie tego typu placówki prowadzą programy dla rodzin, na które składa się edukacja na temat choroby alkoholowej oraz terapia indywidualna i grupowa;

2.      grupy AA i grupy rodzinne Al-Anon – są to grupy wsparcia dla osób uza­leżnionych i rodzin Anonimowych Alkoholików, gdzie osoby dotknięte nad­miernym piciem swoim lub kogoś bliskiego, dzieląc się przeżyciami i doświadczeniami, uzyskują ulgę, wsparcie i potrzebne informacje jak żyć dalej w tej trudnej sytuacji, w której się znalazły;

3.      Gminne Komisje Rozwiązywania Problemów Alkoholowych – udzielają porad prawnych i informacji o możliwościach uzyskania pomocy w sytuacjach uzależnienia od alkoholu i przemocy w rodzinie.

 

Pamiętaj jednak, że jeśli sprawca przemocy jest uzależniony od alkoho­lu, podjęcie leczenia odwykowego nie rozwiąże problemu przemocy. Sprawca może stosować przemoc nie tylko z powodu nadużywania alkoholu. Jego za­chowanie może również być wynikiem tego, iż:

1.    jest przeciążony problemami, silnymi emocjami, agresywnymi uczuciami,

2.    nie posiada umiejętności współżycia z drugim człowiekiem,

3.    brak mu wiedzy o drugim człowieku i życiu,

4.    brak mu wychowania i wykształcenia form współżycia w rodzinie,

5.    jest obciążony środowiskowo np. wzorcem bicia, przemocą,

6.    był wychowany w tradycji i kulturze grupy społecznej, która akceptowała użycie siły we wzajemnych kontaktach,

7.    sam doznaje cierpienia (agresywne odreagowanie),

8.    ma skłonności do sadyzmu,

9.    jest niedowartościowany, niezaradny życiowo,

10.  chce dominować nad partnerem, jest zazdrosny, zawistny.

 

Zobowiązanie do podjęcia leczenia odwykowego to dopiero pierwszy krok na drodze powrotu do normalnego życia. Samo leczenie odwykowe nie gwarantuje zaprzestania zachowań przemocowych. Zdarza się, że sprawcy przemocy po leczeniu nałogu alkoholowego nadal używają przemocy wobec swoich bliskich.

Aby powstrzymać przemoc sprawca powinien, po zakończeniu leczenia od­wykowego, poddać się działaniom korekcyjno-edukacyjnym. Na terenie województwa małopolskiego istnieją instytucje prowadzące progra­my korekcyjno-edukacyjne dla osób stosujących przemoc, realizowane zarówno w środowisku otwartym jak i w zakładach karnych.

 


Specjalistyczny Ośrodek Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie

ul. Os. Krakowiaków 46
31-964 Kraków
}