ZAPYTANIE OFERTOWE

21.10.2019

                                                          ZAPYTANIE OFERTOWE

 

Caritas Archidiecezji Krakowskiej zaprasza do złożenia oferty cenowej na:

 

Dostawę i montaż dźwigu osobowego przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych o napędzie elektrycznym dla DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ Caritas Archidiecezji Krakowskiej w Biskupicach wraz z demontażem starego dźwigu o napędzie hydraulicznym – zadanie dofinansowane z budżetu Wojewody Małopolskiego.

 

I.              I.  NAZWA ORAZ ADRES ZAMAWIAJĄCEGO:

 

Caritas Archidiecezji Krakowskiej

ul. Ossowskiego 5, 30 – 656 Kraków

NIP: 676 – 11 - 19 – 284

TEL. 12 637 07 12

 

II.   Tryb sporządzania dokumentu zapytania ofertowego

Postępowanie jest prowadzone w trybie zapytania ofertowego, z wyłączeniem stosowania ustawy z dnia 29.01.2004r. Prawo Zamówień Publicznych (na podstawie art.4 pkt 8 – dla zamówień o wartości poniżej 30 000,00 Euro).

 

III.   Opis przedmiotu zamówienia:

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawamontaż dźwigu osobowego o napędzie elektrycznym przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych dla Domu Pomocy Społecznej Caritas Archidiecezji Krakowskiej w Biskupicach wraz z demontażem starego dźwigu o napędzie hydraulicznym.

1.1. Demontaż istniejącego dźwigu osobowego wraz z koniecznymi elementami maszynowni i szybu (wszystkie prace demontażowe, wywiezienie materiałów z terenu Domu Pomocy Społecznej Caritas oraz ich utylizacja – składowanie – wszystko w kosztach Wykonawcy). Zamawiający dopuszcza możliwość wykorzystania niektórych elementów stalowych takich jak prowadnice. Ponowne ich wykorzystanie możliwe jest pod warunkiem, że ich zastosowanie nie obniży sprawności, bezpieczeństwa i bezawaryjności wymienionego dźwigu.

1.2. Dostarczenie nowego dźwigu, montaż w istniejącym szybie i maszynowni (z możliwością wykorzystania istniejących prowadnic, wykonaniem ich renowacji  i korekcji ich ustawienia) oraz wykonanie prac towarzyszących.

1.3. Opracowanie pełnej wymaganej przepisami dokumentacji wraz z dokonaniem sprawdzeń, pomiarów elektrycznych, oceną zgodności, uczestnictwem w odbiorach przez odpowiednie służby np. Urząd Dozoru Technicznego, w tym rejestracją urządzenia (koszt rejestracji w UDT po stronie Zamawiającego, koszt oceny zgodności po stronie Wykonawcy).

2. Dostarczony dźwig musi być fabrycznie nowy i musi spełniać wszystkie poniższe parametry:

 

Dane techniczne dźwigu:

 

Rodzaj dźwigu:

osobowy, przystosowany do przewozu osób niepełnosprawnych –

przystosowany do istniejącego szybu:

wymiary szybu (1,8 x 2,5 m)

głębokość podszybia (1,45 m)

wysokość nadszybia: 3,6 m

otwory drzwiowe: 1200mm x 2250 mm, 1250 mmx 2250 mm na ostatniej kondygnacji ze względu na szafę sterową

Napęd:

Elektryczny

Udźwig:

1000 kg

Liczba pasażerów:

13 osób

Ilość przystanków:

5

Ilość dojść:

5

Prędkość:

1m/s

Wysokość podnoszenia:

12, 6

Oznaczenie przystanków:

-1, 0, 1, 2, 3

Przystanek ewakuacyjny:

0 – parter

Zespół napędowy:

bezreduktorowa wciągarka z płynną regulacją prędkości, ilość startów na godzinę 240

Moc:

7/7 kw

Element nośny:

Cięgna nośne – liny stalowe

Sterowanie:

Mikroprocesorowe

Informacja głosowa w kabinie

Tak

Zjazd awaryjny

Tak

Gong kabinowy

Tak

System komunikacji awaryjnej:

W oparciu o moduł GSM

Kasety wezwań:

Podtynkowe – zintegrowane z wyświetlaczem, wykończone szkłem bezpiecznym lakierowanym, montowane w ościeżnicy drzwi, wyświetlacz pięter na każdej kondygnacji

Drzwi:

automatyczne, teleskopowe 2 panelowe

 

wymiary drzwi: 900 mm x 2000 mm

 

wykończone stalą nierdzewną szlifowaną

Kabina:

wymiary 1,1 x 2,1 x 2,1 m

 

wykonana ze stali nierdzewnej

 

Lustro usytuowane na tylnej ścianie

 

Poręcz ze stali nierdzewnej

 

Przyciski podświetlane z grafiką Braille’a, przycisk otwierania zamykania drzwi, przycisk alarm, oświetlenie awaryjne, sygnalizacja przeciążenia, sygnalizacja nawiązania łączności z serwisem

 

Mechaniczna i grawitacyjna wentylacja kabiny

Gwarancja

60 miesięcy

 

Uwaga: podane wymiary szybu i wysokości podnoszenia są orientacyjne – należy sprawdzić.

IV. Inne wytyczne zamówienia:

1. Prace związane z demontażem i montażem dźwigu może wykonywać tylko i wyłącznie firma posiadająca odpowiednie uprawnienia Urzędu Dozoru Technicznego.

2.  Jeżeli to wymagane Wykonawca zgłosi do Urzędu Dozoru Technicznego zamiar przeprowadzenia wymiany dźwigu.

3. Wykonawca prace będzie prowadził zgodnie z własną dokumentacją projektową, aktualnie obowiązującymi przepisami i normami

4.  Wykonawca do prac skieruje wykwalifikowanych pracowników ze stosownymi uprawnieniami. Praca musi odbywać się pod nadzorem uprawnionych osób, legitymujących się stosownymi i obowiązującymi dokumentami potwierdzającymi kwalifikacje i zdolność nadzorowania prac, za koordynację działań odpowiedzialny jest Kierownik robót.

5. Rusztowania używane w pracach muszą być wykonane i wznoszone wg wytycznych producenta, z niezbędnymi zabezpieczeniami, ciągami komunikacyjnymi oraz innymi prawidłami wynikającymi z ogólnych zasad BHP i szczegółowych przepisów.

6. Zamawiający będzie żądał protokołu odbioru z montażu rusztowań, podpisanego przez uprawnionego kierownika montażu oraz dopuszczenia rusztowania do pracy przez służby BHP Wykonawcy. Tylko i wyłącznie na podstawie takiego protokołu będzie możliwa praca na rusztowaniach.

7.  Prace będą prowadzone przy czynnym obiekcie, należy je więc prowadzić ze szczególnym uwzględnieniem przepisów BHP w zakresie bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz przepisów p.poż.

8.  Przed przystąpieniem do robót Wykonawca wykona prawidłowe (wg aktualnych przepisów) oznakowanie i zabezpieczenie miejsca wykonywania robót.

9. Wszystkie materiały użyte do wykonania przedmiotu zamówienia muszą posiadać odpowiednie dokumenty dopuszczające je do stosowania na terenie Polski (na podstawie aktualnych przepisów prawnych). Wszystkie dokumenty powinny być aktualne, czytelne i kompletne, odbitki kserograficzne powinny być potwierdzone za zgodność z oryginałami.

10. Na każdy element (materiał, wykończenie, itp.) wymagający uzgodnienia kolorystycznego Wykonawca uzyska stosowną akceptację Zamawiającego.

11. Po zakończeniu realizacji przedsięwzięcia Wykonawca na własny koszt przygotuje kompletną dokumentację powykonawczą wykonanych prac w trzech egzemplarzach.

12. Wykonawca we własnym zakresie i na własny koszt, na bieżąco usunie materiały powstałe z demontażu, rozbiórek w uzgodnieniu z Zamawiającym.

13. Zamawiający zabezpiecza Wykonawcy tylko pobór energii elektrycznej i wody na warunkach ustalonych w protokole przekazania placu robót.

14. W sprawach dotyczących Zamówienia należy kontaktować się z Dyrektorem Domu Pomocy Społecznej w Biskupicach pod numerem telefonu: 12 250 76 77 wew. 210 od poniedziałku do piątku w godz. 7:00 - 15:00

15. Wykonawca jest zobowiązany do doprowadzenia najbliższego otoczenia dźwigu i maszynowni do stanu co najmniej takiego jak przed rozpoczęciem pracy ( napraw wszystkich elementów, które uległy uszkodzeniu lub degradacji na skutek realizacji przedmiotu zamówienia) z wyłączeniem obróbek drzwi przystankowych po zamontowaniu windy (Zamawiający wykona te prace na własny koszt)

16. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za wszystkie szkody powstałe w wyniku prowadzonych przez niego prac.

17. Wszystkie zastosowane – wymienione lub zainstalowane elementy i urządzenia muszą być fabrycznie nowe oraz posiadać niezbędne dokumenty dopuszczające je do stosowania na terenie Polski (na podstawie aktualnych przepisów prawnych). Odstępstwo można zastosować do istniejących prowadnic. Ponowne ich wykorzystanie możliwe jest pod warunkiem, że ich zastosowanie nie obniży sprawności, bezpieczeństwa i bezawaryjności zmodernizowanego - wymienionego dźwigu.

18. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za wszystkie szkody powstałe w wyniku prowadzonych przez niego prac.

 

V. Podstawa sporządzenia oferty:

Ofertę należy sporządzić na podstawie i przy uwzględnieniu:

1. Niniejszego zapytania ofertowego.
2. Szczegółowego sprawdzenia w terenie warunków zamówienia, w tym wykonania ewentualnych pomiarów sprawdzających
3. Wizja lokalna możliwa do przeprowadzania w podanych godzinach pracy, po wcześniejszym telefonicznym uzgodnieniu terminu.
4. Wiedzy, doświadczenia i sztuki budowlanej.
5. Innych wytycznych określonych w „Istotnych postanowieniach umowy”.

 

Cena oferty:

1. Cena oferty jest ceną ryczałtową i musi zawierać wszelkie koszty niezbędne do zrealizowania przedmiotu zamówienia, bez których nie można go wykonać.
2. Cena oferty musi uwzględniać wykonanie wszystkich prac koniecznych do zrealizowania przedmiotu zamówienia.

 

VI. Rozliczenie robót i warunki płatności:

1. Warunkiem odebrania całości robót jest odbiór i dopuszczenia dźwigu do użytkowania przez Urząd Dozoru Technicznego.
2. Rozliczenie robót nastąpi na kwotę ryczałtową jak w ofercie.
3. Płatność jednorazowa (ryczałt) po wykonaniu prac potwierdzonym protokołem odbioru końcowego robót podpisanym przez przedstawicieli Zamawiającego i Wykonawcy.
4. Płatność będzie dokonana z konta Zamawiającego, na podstawie prawidłowo wystawianej przez Wykonawcę faktury VAT, w terminie do 14 dni od jej doręczenia do siedziby Zamawiającego, na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany na fakturze.


VII. Pozostałe warunki zamówienia:

 

Termin wykonania zamówienia: do 27 grudnia 2019 r wraz z dopuszczeniem do ruchu przez Urząd Dozoru Technicznego.

 – jest to warunek bezwzględny ze względu na fakt dofinansowania inwestycji ze środków zewnętrznych których rozliczenia należy dokonać do końca 2019 r.

 

VIII. Opis warunków udziału w postępowaniu.

 

W postępowaniu może wziąć udział wykonawca, który:

a. posiada uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności objętych przedmiotem postępowania, jeżeli obowiązujące przepisy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień,

b. posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz potencjał techniczny i kadrowy niezbędny do wykonania zamówienia,

c. znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zadania.

 

IX. Informacje dotyczące składania ofert:


1. Opis sposobu przygotowania oferty:

Ofertę należy przygotować w języku polskim w formie pisemnej, w sposób czytelny i trwały. Oferta winna składać się z wypełnionego i podpisanego formularza oferty stanowiącego załącznik nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego oraz szczegółową specyfikacją techniczną dźwigu.


2. Termin składania ofert: do 28 października 2019 do godz.13:00.


3. Miejsce dostarczania ofert: Dom Pomocy Społecznej Caritas Archidiecezji Krakowskiej, Biskupice 5, 32-020 Wieliczka.


4. Forma złożenia oferty: ofertę należy złożyć w biurze administracji Domu Pomocy Społecznej Caritas Archidiecezji Krakowskiej, przesłać faksem tel: 12 250 76 77 wew. 210. lub meilem na adres dps.biskupice@wp.pl. Przy przesłaniu oferty faksem lub meilem należy potwierdzić telefonicznie u Zamawiającego fakt dostarczenia dokumentu. W przypadku przesłania oferty pocztą lub przesyłką kurierską do Zamawiającego, należy wziąć pod uwagę, że terminem jej dostarczenia (złożenia) Zamawiającemu jest jej wpływ do miejsca oznaczonego przez Zamawiającego jako miejsce złożenia oferty. Ponadto:


- koperta zawierająca ofertę powinna być zamknięta i opisana "Odpowiedź na zapytanie ofertowe na dostawę, montaż i demontaż dźwigu osobowego dla DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ Caritas Archidiecezji Krakowskiej w Biskupicach – Nie otwierać przez dniem 28.12.2019. godz. 13:15"


- W przypadku złożenia oferty drogą meilową wymagane jest umieszczenie w temacie wiadomości informacji: "Odpowiedź na zapytanie ofertowe - Nie otwierać przez dniem 28.10.2019 r. godz. 13:15. Wymaga się aby formularz oferty oraz ewentualne załączniki były podpisane przez osobę upoważnioną do kontaktów w zakresie postępowania, opatrzone pieczęcią firmową oraz przesłane w formie skanu.


5. Złożenie oferty jest równoznaczne z akceptacją wszystkich warunków wskazanych w zapytaniu ofertowym.


6. Termin związania ofertą: - 30 (trzydzieści) dni od daty złożenia ofert.


7. Termin i miejsce otwarcia ofert: 28.10.2019 g. 13:15 w siedzibie Domu Pomocy Społecznej Caritas Archidiecezji Krakowskiej.


X. Kryteria wyboru oferty: 100 % - cena


1. Podana cena oferowana wskazana w załączniku nr 1 musi zawierać wszystkie koszty związane z realizacją zamówienia, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia.


2. Zamawiający zastrzega sobie prawo do odrzucenia ofert, które nie spełnią warunków wskazanych w niniejszym zapytaniu ofertowym.


XI. Informacja o wybraniu oferty

1. Po zakończeniu postępowania wykonawcy, którzy ubiegali się o udzielenie zamówienia zostaną pisemnie zawiadomieni o wyborze najkorzystniejsze oferty.

2. Zamawiający poinformuje wykonawcę o terminie zawarcia umowy telefonicznie.

3. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy, zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert, bez przeprowadzania ich ponownego badania i oceny, chyba, że zachodzą przesłanki unieważnienia postępowania.

4. Osoby reprezentujące Wykonawcę przy podpisaniu umowy powinny posiadać ze sobą dokumenty potwierdzające ich umocowanie do podpisania umowy, o ile umocowanie to nie będzie wynikać z dokumentów załączonych do oferty.


 

XII. Zamawiający zastrzega sobie prawo do:

1. Unieważnienia zapytania bez podania powodów.

2. Nierozpatrywania ofert otrzymanych po terminie

Ponadto zamawiający nie przewiduje udzielania zamówień częściowych.

 

XIII. Osoba do kontaktu w sprawie prowadzonego zapytania ofertowego:

Paulina Bazela - Dyrektor Domu Pomocy Społecznej Caritas Archidiecezji Krakowskiej w Biskupicach tel. 12 250 76 77 wew. 210 , E-MAIL: paulinabazela@gmail.com

 

XIV. Załączniki do zapytania ofertowego:

 

1. Formularz oferty

2. Istotne postanowienia Umowy

3. Informacja o przetwarzaniu danych osobowych.

4. Karta gwarancyjna - oświadczenie gwarancyjne Wykonawcy-Gwaranta.

 

XV. Informacja

Udział w przedmiotowym postępowaniu (w tym złożenie oferty) jest jednoznaczne z zapoznaniem się i przyjęciem do wiadomości "Informacji o przetwarzaniu danych osobowych" stanowiącej Zał. Nr 3 do niniejszego zapytania.


DATA PUBLIKACJI: 2019-10-22 » Pozostałe aktualności
Pliki do pobrania
» ZALACZNIK NR 1 ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY.pdf [0.21 MB]
» ZALACZNIK NR 2 FORMULARZ OFERTY.doc.pdf [0.35 MB]
» ZALACZNIK NR 3 KLAUZULA INFORMACYJNA.pdf [0.1 MB]
» ZALACZNIK NR 4 OSWIADCZENIE GWARANCYJNE.pdf [0.18 MB]
Kategorie
» wakacje
» ogólne
» akcje
skrzydla pomoc dzieci
kwiaty pomoc ślub Caritas
1 procent, pit, 1 %, OPP
spiżarnia Caritas pomoc niemarnowanie żywności
pomoc żywność
na górę