chleb
Potrzebna rodzina do prowadzenia Rodzinnego Domu Dziecka
 Caritas Archidiecezji Krakowskiej pilnie szuka rodziny, która chciałaby pomóc dzieciom pozbawionym rodzicielskiej opieki, prowadząc dla nich Rodzinny Dom Dziecka.

Pełnienie funkcji rodziny zastępczej oraz prowadzenie rodzinnego domu dziecka może być powierzone osobom, które spełniają pewne warunki, np. nie były skazane prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe; nie są i nie były pozbawione władzy rodzicielskiej, oraz władza rodzicielska nie jest im ograniczona ani zawieszona; nie mają przeciwwskazań zdrowotnych do pełnienia funkcji rodziny zastępczej lub prowadzenia rodzinnego domu dziecka, mają co najmniej średnie wykształcenie, nie mają ograniczonych zdolności do czynności prawnych, itp. Rodzina musi też przejść odpowiednie szkolenie, które sprawdzi kwalifikacje rodziny do prowadzenia rodzinnego domu dziecka.

Szczegółowe wymagania wobec rodzin, chcących prowadzić Rodzinny Dom Dziecka, określone są w Ustawie z dnia 9 czerwca 2011 roku o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. Nr 149).

Caritas Archidiecezji Krakowskiej prowadzi Rodzinne Domy Dziecka od 1999 r. Rodzinny Dom Dziecka jest placówką dla 8 dzieci pozbawionych należytej opieki ze strony rodziców naturalnych. Jej celem jest tworzenie właściwych warunków wychowawczych, zbliżonych do warunków panujących w rodzinie naturalnej. W domu dzieci mają zapewnioną możliwość zaspokojenia wszystkich potrzeb związanych z ich rozwojem fizycznym, umysłowym, psychicznym, społecznym i emocjonalnym. Uczestniczą w zajęciach domowych, zdobywają podstawowe umiejętności, czerpią wzorce do wykorzystania w przyszłym, samodzielnym funkcjonowaniu w społeczeństwie.

Rodziny zainteresowane prowadzeniem Rodzinnego Domu Dziecka proszone są o kontakt z biurem Caritas Archidiecezji Krakowskiej: ul. Ossowskiego 5, 30-656 Kraków, tel./fax: 12 637 07 12, e-mail: krakow@caritas.pl.


DATA PUBLIKACJI: 2016-05-05 » Pozostałe aktualności
Kategorie
» wakacje
» ogólne
» akcje
skrzydla pomoc dzieci
kwiaty pomoc ślub Caritas
1 procent, pit, 1 %, OPP
spiżarnia Caritas pomoc niemarnowanie żywności
pomoc żywność
na górę