chleb
Informacja o rozstrzygnięciu przetargu
W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2010 r. Nr 113 poz. 759 z późn zm) na zakup samochodu 9 miejscowego do przewozu osób niepełnosprawnych dla Warsztatu Terapii Zajęciowej w Odrowążu wpłynęły 2 oferty.

Numer oferty

Wykonawca

Wartość brutto PLN

1

Grupa PGD sp. z o. o

ul. Rzemieślnicza 26, 30-403 Kraków

131487,00

2

Porsche Inter Auto Polska sp. z o.o.

ul. Połczyńska 118 a, 01-304 Warszawa

Oddział w Sosnowcu

ul. Jabłoniowa 2 A, 41 -214 Sosnowiec

145865,70

W wyniku analizy złożonych ofert w przedmiotowym postępowaniu, w dniu 9.12.2013 r br. Komisja Przetargowa uznała za najkorzystniejszą i wybrała (zgodnie z art. 91 ust 1 uPzp) ofertę nr 1 złożoną przez Wykonawcę Grupa PGD sp. z o. o, ul. Rzemieślnicza 26, 30-403 Kraków z ceną brutto w wysokości 131487,00 PLN. Jedynym kryterium oceny ofert była najniższa cena.

Zgodnie z art. 94 ust. 2 pkt 3 lit. a) uPzp zamawiający może zawrzeć umowę przed upływem terminów, o których mowa w art. 94 ust. 1 uPzp, gdyż w postępowaniu o udzielenie zamówienia o wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 uPzp nie odrzucono żadnej oferty, nie wykluczono żadnego Wykonawcy.


DATA PUBLIKACJI: 2013-12-09 » Pozostałe aktualności
Kategorie
» wakacje
» ogólne
» akcje
skrzydla pomoc dzieci
Wielkanocna Akcja Caritas
kwiaty pomoc ślub Caritas
1 procent, pit, 1 %, OPP
spiżarnia Caritas pomoc niemarnowanie żywności
pomoc żywność
na górę