Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty


W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2010 r. Nr 113 poz. 759 z późn zm) na wykonanie robót budowlanych obejmujących: 1.budowę budynku Domu Pomocy dla Niepełnosprawnych wraz z instalacja i Kategoria obiektu XI o następujących parametrach technicznych - powierzchnia zabudowy 399,51 m2 -powierzchnia użytkowa 618,86 m -kubatura 2465,00 m3 2.budowę zbiornika na nieczystości ciekłe o poj. 9,50 m3 wraz instalacją przyłączeniową 3.budowa studni chłonnych wraz z instalacją kanalizacji deszczowej 4.rozbiórka i budowa sieci wodociągowej 5.budowa przyłącza wodociągowego 6.budowa drogi wewnętrznej z miejscami postojowym 7.przebudowa zjazdu indywidualnego na publiczny z drogi gminnej na dz. 1290/4, 1290/5,4770/2,1290/6. w Spytkowicach powiat wadowicki wpłynęło 9 ofert:

Numer oferty

Wykonawca

Wartość brutto PLN

1

STAMBUD Sp. z o.o. ul. Podlas 11, Nawojowa Góra , 32-065 Krzeszowice

2.288.919,08

2

REM-BUD Krzysztof Kosal, Józef Kmiecik, 33 – 300 Nowy Sącz, ul. Słowacka 11

2.002.078,26

3

Firma Budowlana Robert Lichosyt, ul. Przemysłowa 10, 34 - 200 Sucha Beskidzka

1.626.184,12

4

Usługi Budowlane „GRESMAR” Stanisław Chodacki, 32-051 Wielkie Drogi 224

1.712.674,74

5

BUDOPOL Sp. z o.o., Al. Słowackiego 39, 31-159 Kraków

1.967.302,97

6

P.H.U. INVEST - BUD Zbaraszewski Jarosław, 32-420 Gdów 977

1.697.607,34

7

UNI-BUD, Jacek Smoleń, ul. Słomczyńskiego 2/35; 31-234 Kraków

1.795.558,24

8

Przedsiębiorstwo Budowlane Emil Hanslik, ul. Długa 4a, 47-470 Samborowice

1.977.233,40

9

Przedsiębiorstwo Budowlane „MAXBUD” Ryszard Maślanka, ul. Miłkowskiego 3/301, 30-349 Kraków

1.660.500,00

W wyniku analizy złożonych ofert w przedmiotowym postępowaniu, w dniu 10 maja br. Komisja Przetargowa uznała za najkorzystniejszą i wybrała (zgodnie z art. 91 ust 1 uPZP) ofertę nr 3 złożoną przez Wykonawcę Firma Budowlana Robert Lichosyt, ul. Przemysłowa 10, 34 - 200 Sucha Beskidzka z ceną brutto w wysokości 1.626.184,12 PLN. Jedynym kryterium oceny ofert była najniższa cena.

Zgodnie z art. 94 ust. 2 pkt 3 lit. a) uPZP zamawiający może zawrzeć umowę przed upływem terminów, o których mowa w art. 94 ust. 1 uPZP, gdyż w postępowaniu o udzielenie zamówienia o wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 uPZP nie odrzucono żadnej oferty oraz nie wykluczono żadnego wykonawcy.


DATA PUBLIKACJI: 2013-05-10 » Pozostałe aktualności
Kategorie
» wakacje
» ogólne
» akcje
skrzydla pomoc dzieci
Wielkanocna Akcja Caritas
kwiaty pomoc ślub Caritas
1 procent, pit, 1 %, OPP
spiżarnia Caritas pomoc niemarnowanie żywności
pomoc żywność
na górę